Hvad træer og skove kan i forhold til CO2 opsugning

Hvad træer og skove kan i forhold til CO2 opsugning

Hvad træer kan. Opmuntrende video fra UK, Forestry Commission – på dansk. De første 2 ½ minut fortæller det hele: Link 1, YouTube.

Hvad skove kan globalt. En god video fra NASA: Link 2, YouTube.

Træer er formidable til at opsuge og binde CO2. Skove i vækst opsuger og binder 10 ton CO2 pr. hektar. En hektar skov (100*100 meter) kan etableres for 7.500-10.000 kr. pr. hektar. Dette giver en pris på 750-1.000 kr. pr. ton CO2 – og det er en engangsudgift. Efter 10 år er prisen faldet til 75-100 kr. pr. ton CO2.  

 

 

 

 

Update on mangroves from Madagascar

Update on mangroves from Madagascar

Last month we were again reminded, by the IPCC, that our climate is in a bad way, and that things will only worsen from hereon out. Record forest fires have wrecked rich and poor regions alike, with huge CO2-emissions as a consequence. And this week it was confirmed that July was the warmest month since we started measuring in 1850.

What to do? Does it even matter to plant trees anymore? EVERYTHING matters. Every kilo of COCO2 we can sequester matters and will lessen the destructive impacts. We owe it to future generations to do everything we can to reduce the warming impacts we are causing.

And as if abrupt climate change and natural disaster isn’t enough, our planters also have to battle COVID and Dengue fever in Madagascar. Two waves of COVID hit the people on the ground, as well as a simultaneous outbreak of Dengue fever.

We write this update report against a very dire background this past year. Thankfully, we also bring good news in finishing our first 127-hectare site in Madagascar, having achieved great learnings on robustness of planting density, and we are on to our next site, neighboring the first site (see pictures at the end of the update).

Original site fully plantet.

Since starting planting on Madagascar with Eden Projects, we have now reached full planting of our first site, topping out at 127 hectares. According to our simple rule of thumb, at 20 tons of CO2 per hectare, that gives us a sequestering of 2,540 tons of carbon in trees and soil!

At the same time, we rejoice that these mangroves protect the Madagascar shoreline against erosion and that Eden now (Summer of 2021) employs 37 full time employees, planting mangroves for us and other climate aware organizations. Read more in the report from Eden: Grow For It, 2nd Year Update Reforestation Report, Antsanitia 2.

Increased planting density

Grow For It´s mangrove trees were initially planted with one sapling per sq.m., but due to difficult conditions for the saplings, the planter teams in Madagascar have learned that up to two saplings per sq.m. provides a better overall protection (especially against waves) and thereby ensures the longevity of the total population of mangroves. From this learning (and other similar mangrove sites) Eden Projects have gained valuable experience, and we are very happy to have them as a partner – they are truly a trustworthy partner.

Eden have explained to us that future plantings will be with up to two saplings per sq.m. And according to this USAID expert report (USAID report, pdf) it can be argued that densities of even up to 16 saplings per sq.m. may be feasible for planting in very harsh conditions. However, from our experiences from similar projects, we estimate that one-four saplings per sq.m. should be feasible for our sites at Madagascar. In this regard, comparing to lumber forest should not be done, where densities are lower, as these mangrove trees are planted for climate and ecosystem purposes.

The increased density will influence future price per hectare, and we are currently in dialogue with Eden on how to define the actual sequestering potential for the new density. More on this later.

Welcome to the new site (same as the old site, only opposite side of the “river”)

The new site is almost identical in size, as it is 125 hectares (vs. the old site of 127 hectares). In all other respects, the same conditions apply – erosion haunts the area, which is why only mangrove trees are feasible to plant and the only safeguard against erosion.

If you want to take a closer look at the new site, it is located at: 15°34’5.10”S, 46°26’10.05”E

In sum, we are very happy working with Eden Projects and we hope to include them in our planting portfolio many years into the future.

We have received these pictures for the new site:

Update on mangroves from Madagascar

Opdatering om mangroveplantning fra Madacascar

I sidste måned blev vi igen, af IPCC, mindet om, at det står skidt til med klimaet, og at det kun bliver værre herfra. Rekordstore skovbrande har hærget både rige og fattige regioner med store CO2-udledninger til følge. Og juli måned blev den varmeste måned målt siden 1850.

Så hvad kan vi gøre – nytter det noget at plante træer? ALT nytter. Ethvert kilo CO2 vi kan hive ud af atmosfæren, vil gøre ødelæggelserne mindre. Vi skylder fremtidige generationer at gøre, hvad vi kan for at formindske skaderne.

Og som om at klimaforandringerne og de medfølgende naturkatastrofer ikke var nok, skal vores plantere også kæmpe med COVID-19 og andre sygdomme. På Madagaskar blev de ramt af to bølger COVID, hvor især anden bølge var slem – og oveni ramte Denguefeberen.

Det er altså på en meget dyster baggrund, at vi kommer med en opdatering på plantningsarbejdet på Madagaskar i det forløbne år. Gudskelov er der også godt nyt, da vi både har færdiggjort første område på 127 hektar, da planterne på jorden har opnået vigtige læringer om robusthed, og vi er videre på et nyt site (se billeder nederst i artiklen).


Første Madagascar-polygon fuldt beplantet.

Siden starten af vores samarbejde med Eden Projects på Madagaskar har vi nu plantet 127 hektar mangrovetræer. Det giver ifølge vores simple tommelfingerregel med 20 tons CO2 per hektar en lagring af 2.540 tons kulstof i træerne!

Samtidig er vi meget glade for, at mangrovetræerne kystsikrer Madagaskar mod erosion, og vi er især glade for, at Eden nu (sommeren 2021) er oppe på 37 fuldtidsansatte, som blot arbejder med at plante mangrovetræer for os og andre klimabevidste organisationer. Læse mere her i rapporten Grow For It, 2nd Year Update Reforestation Report, Antsanitia 2.

Tættere beplantning

Grow For It´s mangrovetræer blev i første omgang plantet med én stikling per kvadratmeter, men grundet vanskelige forhold har plantnings-holdene i Madagaskar lært, at op til to stiklinger per kvadratmeter giver bedre beskyttelse (mod især bølger) for den samlede beplantning. Denne læring (og læring fra lignende projekter), har Eden Projects selv afholdt, og det er vi meget glade for – de er i sandhed en troværdig partner.

Eden har forklaret, at Grow For It´s fremtidige plantninger vil blive med op til to stiklinger per kvadratmeter. Jævnfør denne USAID ekspertrapport (USAID report, pdf) kan man argumentere for, at tætheder helt op til 16 træer per kvm. kan forsvares for at sikre væksten. Dog anses det ifølge egne erfaringer, fra projekter fra andre egne, for egnet med én-fire stiklinger pr kvm. Man bør her ikke sammenligne tæthed med en tømmerskov, da disse mangrovetræer ikke plantes for tømmer, men af klima- og økosystem-hensyn.

Den større plantningstæthed vil få en indflydelse på prisen, og vi er nu i dialog med Eden omkring sammenhængen mellem det faktiske CO2 optag (inklusiv binding i havbunden) sammenholdt med pris og areal. Mere om dette senere.

Velkommen til det nye site (samme som det gamle site, blot modsatte side af ”floden”)

Det nye site er nærmest identisk i størrelse som det gamle site, det er 125 hektar (imod det gamle på 127 hektar). Ellers er det de samme forhold, der gør sig gældende – erosion præger området, hvorfor mangrovetræer er det eneste, der kan plantes og det eneste værn mod netop erosion.

Hvis du selv vil kigge nærmere, er det nye site lokaliseret her: 15°34’5.10”S, 46°26’10.05”E

Vi er meget glade for samarbejdet med Eden Projects og vi håber på at have dem med i vores portefølje af plantningsmuligheder mange år i fremtiden.

Vi har modtaget disse billeder fra Eden Projects:

Greenhouse gas emissions from air traffic even worse than expected – new EU report

Greenhouse gas emissions from air traffic even worse than expected – new EU report

Earlier this year, we calculated different ways of calculating CO2 emissions from air transport (link), and in these news we also discussed the so-called condensation trails effect, which is additional impacts (radiative forcing) on ​​global warming to a greater extent than just the CO2 emitted from aircraft engines. The climate impact is exacerbated by the fact that emissions occur at high altitudes, by the formation and impact of condensation streaks, water vapor, NOx emissions, soot particles and sulfur dioxide. All these factors contribute (although some of them counteract each other) to CO2 emissions being multiplied by at least a factor of two in order to capture the full effect… and that seemed like a reasonable assumption until now (as it was about a factor of two most of our sources in the aforementioned article). The UN’s climate panel IPCC has so far assumed that one should multiply by a factor of two or three, which also testifies to uncertainty about the subject.

But in September 2020, the EU aviation agency EASA finally released an alarming update to these additional impacts, and it now turns out that we should actually multiply emissions by a factor of three – and not just two. EASA points out that it has become wiser in the field over the last ten years.

And we listen to institutions that become wiser; we listen to the IPCC and the EU, and this means that we have to raise our estimate for aircraft compensation, from approx. 300 to 600 g CO2 emitted per flight kilometer in economy class (See calculations in the original news on the subject (link).

On the positive side, this report means that the European Commission now recommends introducing stricter tariffs on emissions of not only CO2 in the ETS but also on other emissions, e.g. NOx. But as action in this area takes time, we continue to plant trees today!

Read more in Ingeniøren’s article on the subject: https://ing.dk/artikel/eu-rapport-flystriber-co2-udgoer-kun-tredjedel-flys-klimabelastning-241137 (in Danish, sorry!) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7bc666c9-2d9c-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

New forest equivalent to 94 hectares in Uganda in 2020-2021

New forest equivalent to 94 hectares in Uganda in 2020-2021

Thanks to all our amazing lifetime donors, the Implement Consulting Group and the Society of Lifestyle, we will plant what will correspond to an area of at least 94 acres of new forest in Uganda in 2020 and 2021.

The plantings will be organized by the foreign department of Skovdyrkerne, called the Danish Forestry Extension (DFA). The work in Uganda will be carried out by DFE´’s partner in Uganda, UTGA.

The area under consideration is located in Busia. In the West Bugwe group of Central Forest Reserves owned by the state. The area is managed by the National Forestry Authority.

The plantings will be different model plantations with native tree species. The planting must show that CO2 uptake via afforestation with local species is an option. An opportunity that will also benefit biodiversity.

The funds for the 94 hectares are distributed with 30 hectares from Grow For it’s lifetime donors for CO2 balance, 40 hectares from Implement Consulting Group and 24 hectares from Society of Lifestyle.

The 24 acres from Society of Lifestyle are a little unique. They should have been used for a planting in Nepal, but the COVID-19 situation has forced us to abandon tree planting in Nepal by 2020.

Society of Lifestyle has “lent” the 24 hectares to Uganda. This gave us a sufficiently large area. The 24 hectares will be made available to new lifetime donors, who will then purchase an ongoing project. Once we have “sold” the areas corresponding to the 24 hectares, the amount will be returned to the original planting in Nepal in 2021.

The model of companies making their established plantings available to employees and others, is actually the original basic vision for Grow For It. This model will mean that lifetime donors always buy trees that are in good growth and therefore absorb maximum CO2.

Interestingly, it was COVID-19 that caused us to now start with this model. Grow For It has thus initiated 24 hectares of afforestation in Uganda which can be acquired by new donors for lifelong CO2 balance 

DFE / UTGA is preparing the project plan. We will explain in more detail about the planting, when the project plan is ready.

Stock photo, Rwenzori Mountains, Jørgen Christian Wind Nielsen from Pixabay

Grow For It bliver “Grove Partner” hos Eden Reforestation Projects!

Grow For It bliver “Grove Partner” hos Eden Reforestation Projects!

Så har vi en fed nyhed at dele med jer: Vi er nu blevet “Grove-partnere” hos Eden Projects (og på dansk burde det hedde “Lund-partnere”, det er ikke fordi vi er særligt grove ;-))

Det betyder, at alle jer seje donorer tilsammen har doneret for mere end 50.000 dollars! Det er vi helt ufatteligt stolte af, og i samme ombæring kan vi oplyse, at vi har modtaget donationer til plantninger helt til oktober i år, så det er meget flot!

50.000 dollars sikrer plantning af mere end en halv million træer, det vil sige cirka 1.000 tons co2 fjernet årligt, og det betyder også, at vi er i selskab med kæmpevirksomheder som den amerikanske internetudbyder Verizon (der er stadig et stykke vej op til de helt store organisationer som Ecosia og 10tree, som hver har doneret over 1 mio dollars).

Med vores donationer har vi sammen sikret arbejde i lokalområdet for mere end 5.000 timer svarende til knap tre fuldtidsansatte på Madagascar. Det betyder også meget for os.

Læs mere på: https://edenprojects.org/partners/#grove-partners

Og se lige de seje træplantere i videoen, fremsendt af Eden Projects. Mere end 12 mio træer plantet i april hele verden rundt – midt i en coronakrisetid!

Hvis man gerne vil se nærmere lokation via GPS, kan koordinaterne ses på dette fine billede:

Antsanitia mangrove site, Madagascar