Privatlivspolitik for Grow For It

Senest opdateret den 30/04/2020

Denne privatlivspolitik (”Politik”) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig i et medlemsforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder brug af vores hjemmeside og emailliste. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

På denne side vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af privatlivspolitikken.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Foreningen Grow For It
C/O Jens Schiersing Thomsen
Nordlundvej 79
7330 Brande
CVR 35926941

Kontaktperson:
Kristian Strøbech, bestyrelsesmedlem
Rodelundvej 2K
8680 Ry
Telefon +45 20460440
Mail: strobech@gmail.com

Behandling af personoplysninger

Vi bestræber os i Grow For It for at minimere indsamlingen af persondata så meget som muligt. Det betyder blandt andet, at vi ikke registrerer trafik på vores hjemmeside, og vi benytter os heller ikke af sporingskoder til online markedsføring.

Visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at vi kan give folk de ydelser, som vi tilbyder i foreningen. Dette gælder for eksempel ved håndtering af medlemskaber og ved donationer til foreningen til træplantning.

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

Oplysninger om medlemmer:

Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: I forbindelse med donation til at nulstille CO2-udledning for livstid kan den person, der indbetaler donationen, bede foreningen om at indberette beløbet til SKAT for at opnå skattefradrag. I de tilfælde modtager foreningen personens CPR-nummer med samtykke til opbevarelse i en kort periode mellem donors indbetaling og foreningens indberetning til SKAT, og CPR-nummeret slettes derefter.

Oplysninger om donorer:

Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, dato for donation, telefonnummer og e-mailadresse.

Abonnenter på email-lister:

Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, dato for tilmelding og e-mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi indsamler kun personoplysninger, som vi modtager fra medlemmer, donorer, webshopkunder og abonnenter på foreningens emailliste.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt (f.eks. medlemskab) med dig
 • Behandling efter lovkrav (bogføring og indberetning til SKAT)
 • Behandling med samtykke.

Vi anvender dine personoplysninger til at:

 • administrere dit medlemsskab, herunder kontingentopkrævning
 • informere om og følge op på foreningens aktiviteter
 • opfylde lovkrav, herunder bogføring og indberetning til SKAT
 • administrere din relation til os.

Vi behandler primært personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af sociale arrangementer eller andre aktiviteter
 • Af administrative hensyn, samt lovkrav fra myndigheder, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Såfremt du med samtykke afgiver, eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os (CPR-nummer), så er grundlaget for vores behandling persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (a). Behandlingen af dine oplysninger sker udelukkende, når du afgiver samtykke. Formålet er at hjælpe dig med at opnå skattefradrag. Oplysningerne der afgives, behandles udelukkende af indberetnings-ansvarlige i foreningen. Et samtykke gælder udelukkende for den pågældende aktivitet (indberetning til SKAT), og oplysningerne vil umiddelbart efter indberetningen blive slettet. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Foreningen har fravalgt gængse cookies til statistik, markedsføring og anden sporing. På foreningens hjemmeside møder du kun cookies, når du gennemfører køb i webshoppen.

I alt drejer det sig om 2 cookies som udløber med sessionen i browseren, og 1 cookie med information om indhold i kurven der udløber efter 48 timer. Herudover placeres 1 cookie fra den lovpligtige cookie-tilladelse-funktion.

Disse cookie-filer indeholder ikke personoplysninger.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Der kan ske videregivelse af oplysninger om medlemmernes kontaktoplysninger til SKAT i forbindelse med foreningens godkendelse under ligningslovens paragraf 8A (mulighed for at donorer kan få fradrag). Her kan SKAT forlange at se medlemslisten som dokumentation for at foreningen opfylder betingelserne med minimum 300 betalende medlemmer).

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn, samt overholdelse af lovkrav overfor offentlige myndigheder, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for dit medlemskabs ophør.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du en række særlige rettigheder efter persondataforordningen:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse og sletning
 • Under særlige omstændigheder: Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
 • Retten til tilbagekaldelse af samtykke, hvis behandlingen er baseret på samtykke

Du kan skrive til foreningens kontaktperson for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. Kontaktpersonen er angivet øverst i dette dokument.

Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.