Drivhusgasudledning fra flytrafik endnu værre end antaget – ny EU rapport

Drivhusgasudledning fra flytrafik endnu værre end antaget – ny EU rapport

Tidligere i år opgjorde vi forskellige måder at regne CO2 udledninger fra flytransport (link), og i denne nyhed fortalte vi også om den såkaldte kondensstribe effekt, som er yderligere påvirkninger (radiative forcing) på global opvarmning i højere grad and blot CO2 udledningen fra selve flymotorerne. Klimapåvirkningen forværres nemlig af at udledningen sker højt oppe, af dannelsen og påvirkningen fra kondensstriber, vanddamp, NOx udledninger, sodpartikler og svovldioxid. Alle disse faktorer medvirker (selvom nogle af dem modvirker hinanden) til at CO2 udledningen bør ganges med mindst en faktor to for at fange den fulde effekt… og det virkede som en fornuftig antagelse indtil nu (da det var ca. faktor to de fleste af vores kilder i førnævnte nyhed benyttede). FN’s klimapanel IPCC har hidtil antaget at man bør gange med en faktor to-tre, hvilket også bevidner om usikkerhed omkring emnet.

Men i September 2020 har EU’s luftfartsagentur EASA endelig udgivet en alarmerende opdatering af disse yderligere påvirkninger, og nu viser det sig at vi faktisk bør gange udledningen med tre – og ikke blot to. EASA henviser til at man er blevet klogere på feltet i løbet af de sidste ti år.

Og vi lytter til institutioner der bliver klogere; vi lytter til IPCC og EU, og det gør at vi er nødt til at opjustere vores estimat for flykompensering, fra ca. 300 til 600 g CO2 udledt per fløjet kilometer på economy class(Se evt. udregninger i oprindelig nyhed om emnet (link).

På den positive side medfører denne rapport at EU-kommissionen nu anbefaler at indføre strammere afgifter på udledning af ikke blot CO2 i ETS men også andre udledning, eksempelvis af NOx. Men da handling på dette område tager tid bliver vi ved med at plante træer i dag!

Læs yderligere i Ingeniørens artikel om emnet: https://ing.dk/artikel/eu-rapport-flystriber-co2-udgoer-kun-tredjedel-flys-klimabelastning-241137 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7bc666c9-2d9c-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

International flyvning, CO₂-udledning og mangrovetræer på Madagascar

Menneskeskabt CO₂-udledning foregår i mange sektorer. I Danmark foregår størstedelen af udledningerne primært i landbrugssektoren, forsynings(energi)sektoren, og i transportsektoren[i]. I det danske CO₂-regnskab medregnes for nuværende dog ikke udledninger fra international transport, hvilket er et problem i forhold til at placere ansvaret. Ansvaret flyttes dermed over på den enkelte virksomhed og borger (indtil vi finder ud af en måde at medregne international transport i nationale regnskaber).

International flyvning udgør lige nu omkring 2% af globale udledninger, men det forventes at stige markant i årene fremover. 95% af denne trafik er passagerer, og 85% af trafikken er af privat karakter. Det er dog, bemærkelsesværdigt nok, kun omkring 3% af jordens befolkning der flyver. I 2020 var flytrafikken steget med 70% siden niveauet i 2005 og det forventes at stige med yderligere 300% frem mod 2050[ii].

Selvom flyvning, indtil vi opfinder bæredygtige brændstoffer, nødvendigvis vil udlede relativt store mængder CO₂ per rejst km, er CO₂-kompensering (offsetting) ved hjælp af træplantning en bæredygtig måde at gøre en forskel på. Træplantning gør nemlig både en forskel for CO₂-indholdet i atmosfæren og for lokale arbejdspladser. Den hurtigste og billigste måde vi som privatpersoner direkte kan kompensere for CO₂-udledning på, er at plante mangrovetræer (skove i saltvandsvådområder) i lande med lave lønninger, som eksempelvis DAT gør det[iii]. Mangrovetræer trækker nemlig godt 20 tons CO₂ ud af atmosfæren per plantet hektar skov[iv]. Det er dobbelt så effektivt som træer plantet på land, og så beskytter mangrovetræerne tilmed kystlinjen og fungerer som børnehave for dyreliv.

Klik her for at se de seneste billeder fra Grow For It’s område i Antsanitia, Madagascar, senest opdateret i maj, 2020, hvor vi opnåede et nyt partnerniveau med vores træplantningsleverandør, Eden Projects. Grow For It har på Antsanitia indtil nu doneret for et beløb svarende til plantning af en halv million træer, eller kompenseret for ca. 1000 tons årlig CO₂ udledning, på Antsanitia arealet alene.

Beregning af CO₂-udledning fra internationale fly-rejser

Det tekniske universitet i Göteborg, Chalmers, har i 2019 fremstillet en ny beregner til flytrafikkens forurening som funktion af rejsens længde. Værktøjet er oprettet på grund af den stigende flytrafiks (hvoraf 95% er passagertrafik) skadelige påvirkning på klimaet (Se beregninger i Appendix 1 nedenfor).

Her er Chalmers værktøj: http://flightemissionmap.org

Værktøjet er nemt at anvende og er baseret på historisk data fra 1990-2017. Vi har lavet en sammenligning nedenfor af de mest populære regnemaskiner på CO₂ påvirkning fra flytrafik.

Vi mener, som IPCC anbefaler, at det er afgørende at man ikke blot nøjes med at se på den rene CO₂ udledning, men også medregner effekten af kondensstriberne som flyet efterlader, hvilke fungerer som et mindre skydække i stor højde. Dette er også kendt som strålingspåvirkning (radiative forcing)[v].

Inkluderes kondensstribernes påvirkning lander vi på et tal på omkring de 0,300 kg CO₂–ækvivalent (CO₂e) udledning per fløjet kilometer på economy class i gennemsnit (se Tabel 2b i Appendix 1 nedenfor). Niveauet er højere for dyrere billetter, da der er færre passagerer per flyvning. Vi anbefaler altså at man planter træer svarende til 300 g CO₂ udledt per fløjet kilometer på economy class.

Appendix 1: Sammenligning af forskellige kilders tilgang til CO₂e / km
Tabel 1a) Sammenligning af kg CO₂e per person tur/retur for typiske distancer, eksklusiv drivhuseffekten af kondensstriber (se kilder nedenfor), economy class:

Tabel 1b) Sammenligning kg CO2e udledning per km eksklusiv drivhuseffekten af kondensstriber, economy class:

Tabel 2a) Sammenligning af typiske distancer inklusiv kondensstriber, economy class:

2b) Sammenligning af kg CO₂e per km inklusiv kondensstriber, economy class:

Kilder til tabellerne:

https://www.carbonindependent.org/22.html
http://flightemissionmap.org/#Malm%C3%B6/55.61,13.00/170/20000 (Chalmers)
https://www.greentripper.org/en/faq?cat=3 https://www.icao.int/environmentalprotection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://www.chalmers.se/en/departments/see/news/Pages/climate-smart-vacation.aspx


[i] https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-12-06-fakta-om-danmarks-udledning-af-drivhusgasser-samt-energiforbrug

[ii] https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/ClimateChange_Trends.aspx

[iii] https://dat.dk/iflygreen (et dansk flyselskab, der gør sig i indenrigsflyvning)

[iv] Donato (2011), Nature.com

[v] Kondensstriber = strålingspåvirkning = Radiative forcing (link til .pdf på IPCC’s hjemmeside)

Grow For It bliver “Grove Partner” hos Eden Reforestation Projects!

Grow For It bliver “Grove Partner” hos Eden Reforestation Projects!

Så har vi en fed nyhed at dele med jer: Vi er nu blevet “Grove-partnere” hos Eden Projects (og på dansk burde det hedde “Lund-partnere”, det er ikke fordi vi er særligt grove ;-))

Det betyder, at alle jer seje donorer tilsammen har doneret for mere end 50.000 dollars! Det er vi helt ufatteligt stolte af, og i samme ombæring kan vi oplyse, at vi har modtaget donationer til plantninger helt til oktober i år, så det er meget flot!

50.000 dollars sikrer plantning af mere end en halv million træer, det vil sige cirka 1.000 tons co2 fjernet årligt, og det betyder også, at vi er i selskab med kæmpevirksomheder som den amerikanske internetudbyder Verizon (der er stadig et stykke vej op til de helt store organisationer som Ecosia og 10tree, som hver har doneret over 1 mio dollars).

Med vores donationer har vi sammen sikret arbejde i lokalområdet for mere end 5.000 timer svarende til knap tre fuldtidsansatte på Madagascar. Det betyder også meget for os.

Læs mere på: https://edenprojects.org/partners/#grove-partners

Og se lige de seje træplantere i videoen, fremsendt af Eden Projects. Mere end 12 mio træer plantet i april hele verden rundt – midt i en coronakrisetid!

Hvis man gerne vil se nærmere lokation via GPS, kan koordinaterne ses på dette fine billede:

Antsanitia mangrove site, Madagascar
Gode nyheder og friske billeder fra Madagascar

Gode nyheder og friske billeder fra Madagascar

2020 starter stærkt med gode nyheder og friske billeder fra Madagascar!

I 2019 fik vi i alt plantet 34 hektar mangroveskov, hvoraf nogle af stiklingerne ses på billederne ovenfor. Det er vi meget stolte af!

På billedet til venstre ses det vådområde, hvor mangrovetræerne plantes. På billedet højre kan det ses, hvordan jorden nogle steder har brug for træer med rødder til at afhjælpe erosion – det hjælper mangrovetræerne med.

Vi har en god aftale med Eden Projects, at de tager billeder af arbejdet, så vi kan følge med her på afstand. Billederne ovenfor er tilbage fra oktober, da det tager tid at få billederne fra felten tilbage til Eden Projects’ lokale hovedkvarter i Mahajanga.

Som det kan ses på billederne herunder, benytter man (udover fotografens kamera 😉) den teknologi, man har til rådighed – dvs. ingen high tech waders eller tablets – og det vil også sige, at donationerne går fuldstændigt til træplantning, ikke til teknologileverandører eller andet godtfolk. Vi er i sandhed i gang med at starte noget nyt og stort op på Madagascar!

Når billederne ankommer til hovedkvarteret, bliver de sendt til Eden Projects afdeling i USA (når ellers ikke cykloner eller andet møgvejr besværliggør internetforbindelsen – dårligt vejr har de haft rigeligt af dernede de sidste par måneder).

I USA skal billederne igennem en godkendelsesproces, og så kan de sendes videre til os. Men det er hele ventetiden værd – vi er meget priviligerede, at have så stærk en partner som Eden Projects.

Og som et sidste hurra herfra har vi netop bedt Eden Projects om at øge volumen fra fire til fem hektar per måned, så lige nu forventer vi at plante i alt 60 hektar i Madagascar i 2020!

Det går stærkt med vores plantninger i Madagascar

Det går stærkt med vores plantninger i Madagascar

Status på mangroveskov i Madagascar med Eden Projects

af Peter Esmann | 20. november 2019

Arbejdet med at tilplante Antsanitia siten i Madagascar har været i gang siden januar 2019. Takket være alle de mange donationer vi har modtaget, har vi måtte udvide aftalen med Eden Projects i Madagascar. Siden august har vi fordoblet antallet af hektar fra 2 til 4 hektar om måneden, fra 20.000 til 40.000 mangrove stiklinger om måneden på Antsanitia siten – se billeder af de nye mangrove stiklinger her.

Kort tid efter vi havde underskrevet aftalen om en fordobling, havde donorene indbetalt så store beløb, at vores udvidelse var tæt på overtegnet. Vi har nu indskrevet en tilføjelse i vores aftale med Eden, så vi fremover kan opjustere plantningerne, hvis I, kære donorer, igen hjælper med at overopfylde aftalen.

Efter udvidelserne i 2019 er målet, at Grow For It i 2020 vil fortsætte med at få plantet 4 hektar mangroveskov – hver måned!

I forbindelse med udvidelsen af aftalen blev vi også tildelt et areal, som kun er til os i Grow For It. Placeringen gør, at de lokale folk, som planter mangrovestiklingerne, ikke har så langt hver dag.

Den klare afgrænsning af arealet (121 hektar) betyder også, at vi ved, hvornår vi har udfyldt hele området med mangrove træer. Dette link giver en GPS markering af, hvor Grow For Its del af Antsanitia-sitet ligger (se også areal-afgrænsningen på de 121 hektar nedenfor).

I sommer modtog vi nye fotos fra Eden Reforestation Projects fra det 18 hektar store Ampazony site i Madagaskar med mangrove. Dette site blev tilplantet i 2018 med 200-kroners-donationer, GO-FOR-IT-pakker og 300 firmajulegaver (tidligere nyhed her). Debbie fra Eden Projects skrev i den forbindelse følgende:  

I also wanted to share some update photos from the Ampazony site. The photos in this folder show the progress on some of the earliest planted trees and additional planting in areas that needed to be filled in after the initial planting. The trees that are now over a year old look amazing! 

For dem som ikke ved det, fungerer mangroveskov i vækst som en art børnehave for livet i kystzonen, idet rødderne giver perfekte skjulesteder for småfisk. Samtidig beskytter mangrovetræerne økosystemerne mod storm og bølger. Mangrovetræernes funktion er rigtig godt forklaret her i denne video.