Nye tal fra Eden: Så meget CO2 opsuger mangrove-skov i Madagaskar om året

Nye tal fra Eden: Så meget CO2 opsuger mangrove-skov i Madagaskar om året

Vi har endelig modtaget de officielle tal fra Eden Projects på hvor meget CO-2 mangroveskov reelt opsuger om året. Det tager tid at beregne den slags, da der findes forskellige metoder. Eden Projects har dog besluttet at læne sig op ad FNs internationale klimapanels (IPCC) måde at beregne på (formlen findes længere nede i nyheden).

Fordi vi vidste at der var forskellige måder at regne på, og for at være på den sikre side, har Grow For It indtil nu for større donationer regnet med at mangroveskov optager 10 tons CO-2 per hektar. Men da Eden Projects nu kan fortælle os at de stoler på IPCCs måde at regne på, er vi også trygge ved det. Det er især optaget i de våde rødder, som er svært at beregne.


Eden Projects har benyttet sig af beregninger via FlintPro værktøj, med tal fra FN´s klimapanel. (Se tabel 4.4. og 4.5. på IPCC). Konverteringsformlen ser således ud:

tCO2/yr = 9,9 X (1,0+0,49) X 0,45 X 3,67 = 24,37
(faktoren 3,67 kommer fra omregning fra kulstof (C) til CO-2 )

De 24,37 tons per hektar opnås allerede efter et par år og dette optag vil fortsætte i årene fremover.

Hvis vi antager, at en gennemsnitsdanskers CO-2 udledning ligger på 7,3 tons om året (kilde: EuroStat 2020), hvor meget koster det så at balancere sit aftryk via Eden?

Til reference udleder en flyvetur tur-retur over Atlanten alene godt 5 tons CO-2 – ækvivalent når man regner udledning i stor højde med (radiative forcing), se bl. a. denne beregning på Growforit.dk.

Med 24,37 tons per hektar og 7,3 tons per dansker skal en gennemsnitsdansker altså tilplante ca. en tredjedel hektar mangroveskov (altså 100m*33m) for at opnå CO 2 -udlednings-balance hvert år.

Plantning af mangrovetræer via Eden Projects koster i øjeblikket 0,15 USD pr. træ. For at opnå den rette tæthed per hektar planter Eden Projects i 2022 ca. 20.000 træer pr. hektar.

En tredjedel hektar tilplantet med 6666 træer og med 0,15USD pr. styk giver en pris på 1000 USD. Det vil altså koste ca. 1.000 US dollars pr. dansker at opnå drivhusgasbalance ved at plante mangrovetræer.

Sidst men ikke mindst er vi stadig stolte over at være Forest Partner hos Eden Projects! Det er vi fordi jeres donationer tilsammen har plantet for mere end 100.000 dollars. I Madagaskar giver det mere end 127 hektar og derfor mere end 3.000 tons CO-2 om året. Det er altså ret sejt og et godt skridt på vejen mod et bedre klima!

Update on mangroves from Madagascar

Update on mangroves from Madagascar

Last month we were again reminded, by the IPCC, that our climate is in a bad way, and that things will only worsen from hereon out. Record forest fires have wrecked rich and poor regions alike, with huge CO2-emissions as a consequence. And this week it was confirmed that July was the warmest month since we started measuring in 1850.

What to do? Does it even matter to plant trees anymore? EVERYTHING matters. Every kilo of COCO2 we can sequester matters and will lessen the destructive impacts. We owe it to future generations to do everything we can to reduce the warming impacts we are causing.

And as if abrupt climate change and natural disaster isn’t enough, our planters also have to battle COVID and Dengue fever in Madagascar. Two waves of COVID hit the people on the ground, as well as a simultaneous outbreak of Dengue fever.

We write this update report against a very dire background this past year. Thankfully, we also bring good news in finishing our first 127-hectare site in Madagascar, having achieved great learnings on robustness of planting density, and we are on to our next site, neighboring the first site (see pictures at the end of the update).

Original site fully plantet.

Since starting planting on Madagascar with Eden Projects, we have now reached full planting of our first site, topping out at 127 hectares. According to our simple rule of thumb, at 20 tons of CO2 per hectare, that gives us a sequestering of 2,540 tons of carbon in trees and soil!

At the same time, we rejoice that these mangroves protect the Madagascar shoreline against erosion and that Eden now (Summer of 2021) employs 37 full time employees, planting mangroves for us and other climate aware organizations. Read more in the report from Eden: Grow For It, 2nd Year Update Reforestation Report, Antsanitia 2.

Increased planting density

Grow For It´s mangrove trees were initially planted with one sapling per sq.m., but due to difficult conditions for the saplings, the planter teams in Madagascar have learned that up to two saplings per sq.m. provides a better overall protection (especially against waves) and thereby ensures the longevity of the total population of mangroves. From this learning (and other similar mangrove sites) Eden Projects have gained valuable experience, and we are very happy to have them as a partner – they are truly a trustworthy partner.

Eden have explained to us that future plantings will be with up to two saplings per sq.m. And according to this USAID expert report (USAID report, pdf) it can be argued that densities of even up to 16 saplings per sq.m. may be feasible for planting in very harsh conditions. However, from our experiences from similar projects, we estimate that one-four saplings per sq.m. should be feasible for our sites at Madagascar. In this regard, comparing to lumber forest should not be done, where densities are lower, as these mangrove trees are planted for climate and ecosystem purposes.

The increased density will influence future price per hectare, and we are currently in dialogue with Eden on how to define the actual sequestering potential for the new density. More on this later.

Welcome to the new site (same as the old site, only opposite side of the “river”)

The new site is almost identical in size, as it is 125 hectares (vs. the old site of 127 hectares). In all other respects, the same conditions apply – erosion haunts the area, which is why only mangrove trees are feasible to plant and the only safeguard against erosion.

If you want to take a closer look at the new site, it is located at: 15°34’5.10”S, 46°26’10.05”E

In sum, we are very happy working with Eden Projects and we hope to include them in our planting portfolio many years into the future.

We have received these pictures for the new site:

Update on mangroves from Madagascar

Opdatering om mangroveplantning fra Madacascar

I sidste måned blev vi igen, af IPCC, mindet om, at det står skidt til med klimaet, og at det kun bliver værre herfra. Rekordstore skovbrande har hærget både rige og fattige regioner med store CO2-udledninger til følge. Og juli måned blev den varmeste måned målt siden 1850.

Så hvad kan vi gøre – nytter det noget at plante træer? ALT nytter. Ethvert kilo CO2 vi kan hive ud af atmosfæren, vil gøre ødelæggelserne mindre. Vi skylder fremtidige generationer at gøre, hvad vi kan for at formindske skaderne.

Og som om at klimaforandringerne og de medfølgende naturkatastrofer ikke var nok, skal vores plantere også kæmpe med COVID-19 og andre sygdomme. På Madagaskar blev de ramt af to bølger COVID, hvor især anden bølge var slem – og oveni ramte Denguefeberen.

Det er altså på en meget dyster baggrund, at vi kommer med en opdatering på plantningsarbejdet på Madagaskar i det forløbne år. Gudskelov er der også godt nyt, da vi både har færdiggjort første område på 127 hektar, da planterne på jorden har opnået vigtige læringer om robusthed, og vi er videre på et nyt site (se billeder nederst i artiklen).


Første Madagascar-polygon fuldt beplantet.

Siden starten af vores samarbejde med Eden Projects på Madagaskar har vi nu plantet 127 hektar mangrovetræer. Det giver ifølge vores simple tommelfingerregel med 20 tons CO2 per hektar en lagring af 2.540 tons kulstof i træerne!

Samtidig er vi meget glade for, at mangrovetræerne kystsikrer Madagaskar mod erosion, og vi er især glade for, at Eden nu (sommeren 2021) er oppe på 37 fuldtidsansatte, som blot arbejder med at plante mangrovetræer for os og andre klimabevidste organisationer. Læse mere her i rapporten Grow For It, 2nd Year Update Reforestation Report, Antsanitia 2.

Tættere beplantning

Grow For It´s mangrovetræer blev i første omgang plantet med én stikling per kvadratmeter, men grundet vanskelige forhold har plantnings-holdene i Madagaskar lært, at op til to stiklinger per kvadratmeter giver bedre beskyttelse (mod især bølger) for den samlede beplantning. Denne læring (og læring fra lignende projekter), har Eden Projects selv afholdt, og det er vi meget glade for – de er i sandhed en troværdig partner.

Eden har forklaret, at Grow For It´s fremtidige plantninger vil blive med op til to stiklinger per kvadratmeter. Jævnfør denne USAID ekspertrapport (USAID report, pdf) kan man argumentere for, at tætheder helt op til 16 træer per kvm. kan forsvares for at sikre væksten. Dog anses det ifølge egne erfaringer, fra projekter fra andre egne, for egnet med én-fire stiklinger pr kvm. Man bør her ikke sammenligne tæthed med en tømmerskov, da disse mangrovetræer ikke plantes for tømmer, men af klima- og økosystem-hensyn.

Den større plantningstæthed vil få en indflydelse på prisen, og vi er nu i dialog med Eden omkring sammenhængen mellem det faktiske CO2 optag (inklusiv binding i havbunden) sammenholdt med pris og areal. Mere om dette senere.

Velkommen til det nye site (samme som det gamle site, blot modsatte side af ”floden”)

Det nye site er nærmest identisk i størrelse som det gamle site, det er 125 hektar (imod det gamle på 127 hektar). Ellers er det de samme forhold, der gør sig gældende – erosion præger området, hvorfor mangrovetræer er det eneste, der kan plantes og det eneste værn mod netop erosion.

Hvis du selv vil kigge nærmere, er det nye site lokaliseret her: 15°34’5.10”S, 46°26’10.05”E

Vi er meget glade for samarbejdet med Eden Projects og vi håber på at have dem med i vores portefølje af plantningsmuligheder mange år i fremtiden.

Vi har modtaget disse billeder fra Eden Projects:

Greenhouse gas emissions from air traffic even worse than expected – new EU report

Greenhouse gas emissions from air traffic even worse than expected – new EU report

Earlier this year, we calculated different ways of calculating CO2 emissions from air transport (link), and in these news we also discussed the so-called condensation trails effect, which is additional impacts (radiative forcing) on ​​global warming to a greater extent than just the CO2 emitted from aircraft engines. The climate impact is exacerbated by the fact that emissions occur at high altitudes, by the formation and impact of condensation streaks, water vapor, NOx emissions, soot particles and sulfur dioxide. All these factors contribute (although some of them counteract each other) to CO2 emissions being multiplied by at least a factor of two in order to capture the full effect… and that seemed like a reasonable assumption until now (as it was about a factor of two most of our sources in the aforementioned article). The UN’s climate panel IPCC has so far assumed that one should multiply by a factor of two or three, which also testifies to uncertainty about the subject.

But in September 2020, the EU aviation agency EASA finally released an alarming update to these additional impacts, and it now turns out that we should actually multiply emissions by a factor of three – and not just two. EASA points out that it has become wiser in the field over the last ten years.

And we listen to institutions that become wiser; we listen to the IPCC and the EU, and this means that we have to raise our estimate for aircraft compensation, from approx. 300 to 600 g CO2 emitted per flight kilometer in economy class (See calculations in the original news on the subject (link).

On the positive side, this report means that the European Commission now recommends introducing stricter tariffs on emissions of not only CO2 in the ETS but also on other emissions, e.g. NOx. But as action in this area takes time, we continue to plant trees today!

Read more in Ingeniøren’s article on the subject: https://ing.dk/artikel/eu-rapport-flystriber-co2-udgoer-kun-tredjedel-flys-klimabelastning-241137 (in Danish, sorry!) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7bc666c9-2d9c-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

Greenhouse gas emissions from air traffic even worse than expected – new EU report

Drivhusgasudledning fra flytrafik endnu værre end antaget – ny EU rapport

Tidligere i år opgjorde vi forskellige måder at regne CO2 udledninger fra flytransport (link), og i denne nyhed fortalte vi også om den såkaldte kondensstribe effekt, som er yderligere påvirkninger (radiative forcing) på global opvarmning i højere grad and blot CO2 udledningen fra selve flymotorerne. Klimapåvirkningen forværres nemlig af at udledningen sker højt oppe, af dannelsen og påvirkningen fra kondensstriber, vanddamp, NOx udledninger, sodpartikler og svovldioxid. Alle disse faktorer medvirker (selvom nogle af dem modvirker hinanden) til at CO2 udledningen bør ganges med mindst en faktor to for at fange den fulde effekt… og det virkede som en fornuftig antagelse indtil nu (da det var ca. faktor to de fleste af vores kilder i førnævnte nyhed benyttede). FN’s klimapanel IPCC har hidtil antaget at man bør gange med en faktor to-tre, hvilket også bevidner om usikkerhed omkring emnet.

Men i September 2020 har EU’s luftfartsagentur EASA endelig udgivet en alarmerende opdatering af disse yderligere påvirkninger, og nu viser det sig at vi faktisk bør gange udledningen med tre – og ikke blot to. EASA henviser til at man er blevet klogere på feltet i løbet af de sidste ti år.

Og vi lytter til institutioner der bliver klogere; vi lytter til IPCC og EU, og det gør at vi er nødt til at opjustere vores estimat for flykompensering, fra ca. 300 til 600 g CO2 udledt per fløjet kilometer på economy class(Se evt. udregninger i oprindelig nyhed om emnet (link).

På den positive side medfører denne rapport at EU-kommissionen nu anbefaler at indføre strammere afgifter på udledning af ikke blot CO2 i ETS men også andre udledning, eksempelvis af NOx. Men da handling på dette område tager tid bliver vi ved med at plante træer i dag!

Læs yderligere i Ingeniørens artikel om emnet: https://ing.dk/artikel/eu-rapport-flystriber-co2-udgoer-kun-tredjedel-flys-klimabelastning-241137 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7bc666c9-2d9c-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF