Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It torsdag d. 19. maj 2022.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning
  • Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger
  • Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget
  • Behandling af indkomne forslag (Time-out, samarbejde med anden organisation, nye struktur)
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem
  • Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes som web-møde, idet vi har bestyrelsesmedlemmer boende i København,
Schweitz og USA. Tilmelding nødvendig for fremsendelse af indkaldelse. Tilmelding senest den 9. maj.
Send venligst navn/mailadresse til info@growforit.dk. Generalforsamlingen starter 17:00 og forventes at
tage cirka en time.

Plantning i Baltikum 2022

Plantning i Baltikum 2022

Tak til alle donorer der har muliggjort, at vi nu igangsætter en plantning af pilotprojekt i Baltikum.

Pilotprojektet bliver etableret på et areal ejet af Hedeselskabet i Letland. Pilotprojektet vil være på 10 hektar og bliver etableret på marginal landbrugsjord, der egner sig til skovrejsning. Der er en fin beskyttelse, idet arealet, som er landbrugsjord, nu bliver omklassificeret til fremtidig skov.

Fordelen ved plantning i Baltikum er det attraktive prisniveau sammenholdt med den lille risiko. Det plantes omkring 1700 træer pr. hektar. Træarterne er hjemhørende træarter – rødel, skovfyr, birk og rødgran.

Det udtyndes løbende, så CO2 bindingen er lidt lavere end normalt – her 6,5 tons CO2 årligt pr hektar, når træerne er i god vækst. Prisen for hver hektar er 11.250,-kr.

Se detaljeret beskrivelse af plantningsmodellen i Baltikum her

Uganda – plantninger med TROFACO

Uganda – plantninger med TROFACO

Så er der nyt fra TROFACOs´s plantninger i Uganda.

Uganda har, som tidligere beskrevet, været i en meget hård COVID-19 lockdown. Eksempelvis har skolerne været lukket i 2 år. Den restriktive lock-down med rejseforbud har afstedkommet, at TROFACO og deres Ugandiske samarbejdspartner CIDI først sent i 2021 har kunne kontrollere plantningerne.

Resultatet af inspektionen har været blandet.  Nogle steder har træerne det fint, andre steder er nogle gået ud. De udgåede træer er nu blevet erstattet af nye træer. Enkelte steder har TROFACO lukket den gamle site og er ved at overflytte donatorerne til nye plantninger, som er mere sikre.

Steffen fra TROFACO beretter: COVID har ramt hårdt i Uganda. Måske endnu mere fordi de fleste af vores plantninger ligger i områder hvor HIV/AIDS startede og hærgede voldsomt. Mange af de lokale er AIDS-forældreløse. Vi er faktisk lidt overraskede over hvor mange, der har passet træerne godt. Selv på skoler hvor lærerne har været hjemsendt uden løn og mange har fundet anden beskæftigelse.

Vores uafhængige CO2 fond, som belønner dem, der passer på træerne, kan snart udbetale. Og bønderne forstår den er reel, at træerne er deres egne, og at vi bliver ved med at komme og se til træerne. Det hjælper meget!

Donatorene kan på TROFACO´s hjemmeside se, hvordan jeres træer har det. Hvordan I finder jeres træer, kan I se i den gamle Uganda nyhed. Skulle I have kommenterer til dokumentationen, vil TROFACO gerne høre disse – skriv info@trofaco.org og sæt jens@growforit.dk på som CC.

Steffen skriver: TROFACO har været rundt til stort set alle plantninger i Uganda, men mangler nogle få. De træer, der skal erstatte de plantninger vi har nedlagt, bliver plantet ved næste regn, som forventes i april. Så engang om 1-2 måneder har TROFACO fået flyttet alle GOFI-donatorer på plads. Så hav gerne lidt tålmodighed 🙂 Vi skal også lige til Cambodja og Vietnam, for at sikre tingene der. Der er først åbnet for rejser for få dage siden.

Vores samarbejdspartner Danish Forestry Extension (DFE) stopper – afdelingen lægges i dvale

Vores samarbejdspartner Danish Forestry Extension (DFE) stopper – afdelingen lægges i dvale

Skovdyrkerne har desværre meddelt, at de med udgangen af juli 2022 lægger deres udenlandske afdeling Danish Forestry Extension (DFE) i dvale. De stopper arbejdet og lukker kontoret – lægger det i en art dvale.

For Grow For It er dette meget uheldigt, idet DFE var vores vigtigste samarbejdspartner for plantninger i Nepal, Vietnam og i Uganda.

Det igangsatte arbejde i 2021 i Vietnam og Uganda fortsætter og færdiggøres som planlagt, og vi er i gang med at se på forskellige muligheder for at fortsætte plantningerne i Vietnam, Nepal og Uganda også i 2022. Desværre har vi endnu ikke fundet en brugbar løsning.

I Vietnam blev der i 2021 plantet 25 hektar skov med DFE. Vi har modtaget ”plantning færdig rapporten”. Download eller læs rapporten her. Yderligere oplysninger fremgår af den tidligere nyhed 25 hektar skov på vej i Vietnam.

I Uganda er plantningen af de i alt 94 hektar plantning færdig. De 94 hektar indgår i en eco-restaurering af 1000 hektar i ”nationalparken” West Bugwe gruppen af Central Forest Reserve. DFE har igangsat en 2. part evaluering (FAO) af tilplantningen. Rapporten er gennemgået og godkendt af Grow For It og kan downloades og læses her.

Læs eller genlæs Progress rapport for West Bugwe her. Yderligere oplysninger i tidligere nyhed Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda.

Plantningsnyt fra Uganda, Vietnam, Madagascar og Nepal

Plantningsnyt fra Uganda, Vietnam, Madagascar og Nepal

Uganda

Danish Forestry Extension (DFE) er kommet med en frisk opdatering om plantning af 94 hektar.

De 94 hektar plantning indgår i en Eco-restaurering af 1000 hektar, ud af en i alt 3000 hektar stor ”nationalpark”, ejet af staten. Området bestyres af National Forestry Authority, men forvaltningsretten/pligten vil blive overdraget til UTGA, som er DFE´s samarbejdspartner i Uganda.

Fase 1 på 40 hektar, er fuldt gennemført. Tilplantningen af fase 2 på 54 hektar, er også gennemført, på nær nogle yderhjørner. Planterne til disse yderhjørner er købt og klar til plantning (planterne er sat i indslag, en midlertidig plantning som beskytter planter og rødder).

DFE har igangsat en 2. part evaluering (FAO) af tilplantningen og rapport-verifikation, som skal munde ud i en godkendelse (project sign-off). Herefter modtager Grow For It rapporten til vores godkendelse.

Madagascar

Takket være jer, alle vores donorer, er den første site, Antsanitia 2 nu færdigplantet. Vi har modtaget en rapport fra Eden Projects. Der er plantet mere end 3 millioner mangrovestiklinger af de 37 lokale personer, der medvirker. Se også fotoalbum fra Antsanitia.

Som det fremgår af rapporten, plantes der med en større tæthed end først planlagt. Den større plantningstæthed vil få en fremtidig indflydelse på prisen, og vi er i dialog med Eden omkring sammenhængen mellem det faktiske CO2 optag (inklusiv binding i havbunden) sammenholdt med pris og areal. Mere om dette når vi har nyt.

Vietnam

Plantningen af de 25 hektar skov i Vietnam er færdig, og træerne gror og opsamler nu CO2 fra atmosfæren. Se rapporten, der dokumenterer plantningen og frigiver betaling af rate 2 af 3. Læs eller download rapporten her.

Ninna Knudsen, Christian Bruun Keramik og Sydfyns Trælegetøj har købt 6 af de 25 hektar, så der er stadigvæk 19 hektar ledige som andre donorer kan overtage. Det er således træer i vækst der kan overtages i Vietnam 😊

Skulle du være interesseret i at overtage én eller flere af de 19 hektar kan du kontakte skribenten hvis du ønsker yderligere information – skriv til jens@growforit.dk

Nepal

Nepal var igen i 2021 ramt af COVID-19. Så slemt at de måtte opgive plantning i 2021.

De 25 hektar, som skulle være plantet, blev flyttes til Vietnam, så de ikke blot stod til ingen nytte på bankbogen. Nu er vi ved at ”sælge” plantningerne i Vietnam, således at der kan komme midler til træplantning i Nepal i sommeren 2022.

Opdatering om mangroveplantning fra Madacascar

Opdatering om mangroveplantning fra Madacascar

I sidste måned blev vi igen, af IPCC, mindet om, at det står skidt til med klimaet, og at det kun bliver værre herfra. Rekordstore skovbrande har hærget både rige og fattige regioner med store CO2-udledninger til følge. Og juli måned blev den varmeste måned målt siden 1850.

Så hvad kan vi gøre – nytter det noget at plante træer? ALT nytter. Ethvert kilo CO2 vi kan hive ud af atmosfæren, vil gøre ødelæggelserne mindre. Vi skylder fremtidige generationer at gøre, hvad vi kan for at formindske skaderne.

Og som om at klimaforandringerne og de medfølgende naturkatastrofer ikke var nok, skal vores plantere også kæmpe med COVID-19 og andre sygdomme. På Madagaskar blev de ramt af to bølger COVID, hvor især anden bølge var slem – og oveni ramte Denguefeberen.

Det er altså på en meget dyster baggrund, at vi kommer med en opdatering på plantningsarbejdet på Madagaskar i det forløbne år. Gudskelov er der også godt nyt, da vi både har færdiggjort første område på 127 hektar, da planterne på jorden har opnået vigtige læringer om robusthed, og vi er videre på et nyt site (se billeder nederst i artiklen).


Første Madagascar-polygon fuldt beplantet.

Siden starten af vores samarbejde med Eden Projects på Madagaskar har vi nu plantet 127 hektar mangrovetræer. Det giver ifølge vores simple tommelfingerregel med 20 tons CO2 per hektar en lagring af 2.540 tons kulstof i træerne!

Samtidig er vi meget glade for, at mangrovetræerne kystsikrer Madagaskar mod erosion, og vi er især glade for, at Eden nu (sommeren 2021) er oppe på 37 fuldtidsansatte, som blot arbejder med at plante mangrovetræer for os og andre klimabevidste organisationer. Læse mere her i rapporten Grow For It, 2nd Year Update Reforestation Report, Antsanitia 2.

Tættere beplantning

Grow For It´s mangrovetræer blev i første omgang plantet med én stikling per kvadratmeter, men grundet vanskelige forhold har plantnings-holdene i Madagaskar lært, at op til to stiklinger per kvadratmeter giver bedre beskyttelse (mod især bølger) for den samlede beplantning. Denne læring (og læring fra lignende projekter), har Eden Projects selv afholdt, og det er vi meget glade for – de er i sandhed en troværdig partner.

Eden har forklaret, at Grow For It´s fremtidige plantninger vil blive med op til to stiklinger per kvadratmeter. Jævnfør denne USAID ekspertrapport (USAID report, pdf) kan man argumentere for, at tætheder helt op til 16 træer per kvm. kan forsvares for at sikre væksten. Dog anses det ifølge egne erfaringer, fra projekter fra andre egne, for egnet med én-fire stiklinger pr kvm. Man bør her ikke sammenligne tæthed med en tømmerskov, da disse mangrovetræer ikke plantes for tømmer, men af klima- og økosystem-hensyn.

Den større plantningstæthed vil få en indflydelse på prisen, og vi er nu i dialog med Eden omkring sammenhængen mellem det faktiske CO2 optag (inklusiv binding i havbunden) sammenholdt med pris og areal. Mere om dette senere.

Velkommen til det nye site (samme som det gamle site, blot modsatte side af ”floden”)

Det nye site er nærmest identisk i størrelse som det gamle site, det er 125 hektar (imod det gamle på 127 hektar). Ellers er det de samme forhold, der gør sig gældende – erosion præger området, hvorfor mangrovetræer er det eneste, der kan plantes og det eneste værn mod netop erosion.

Hvis du selv vil kigge nærmere, er det nye site lokaliseret her: 15°34’5.10”S, 46°26’10.05”E

Vi er meget glade for samarbejdet med Eden Projects og vi håber på at have dem med i vores portefølje af plantningsmuligheder mange år i fremtiden.

Vi har modtaget disse billeder fra Eden Projects: