25 hektar skov på vej i Vietnam

25 hektar skov på vej i Vietnam

Grow For It har indgået en aftale med Danish Forestry Extension (DFE) og deres partnere i Vietnam om plantning af 25 hektar skov i 2021.

De 25 hektar skov var oprindeligt tiltænkt Nepal, men Nepal har for andet år i træk måtte opgive plantning på grund af COVID-19. Denne gang er det delta-varianten, der raser.

Donoren (Society of Lifestyle) har endnu engang stillet donationen på 24 hektar til rådighed for Grow For It. Sidste år valgte vi Uganda. I år bliver det Vietnam. Grow For It vil så ”videreformidle” de plantede hektar i Vietnam til andre donorer, så der kan komme midler til, vi kan plante i Nepal i 2022.

Det primære formål i Vietnam er stadig CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 pr hektar jord. Herudover er der indtænkt tre delformål, idet træplantningen sker på privat jord ejet af små lokale skovbønder.

Skovmodellen skal sørge for:

 • Bedre sikkerhed for træerne. Træerne fældes ikke i utide, fordi skovbønderne passer på dem.
 • Bedre biodiversitet. Skovbønderne planter også hjemhørende træer til gavn for flora og fauna.
 • Bedre indtægt til skovbønderne. Dette fordi træ til tømmer har højere værdi end træ til flis.

Siden de første modelplantninger i henholdsvis 2019 og 2020 (2 gange 14 hektar) har Danish Forestry Extension (DFE) sammen med deres partnere i Vietnam opdateret og også forbedret plantningsmodellen for Vietnam.

Den vigtigste ændring er en øgning af de lokale arter fra 100 til 200 træer pr. hektar. Henholdsvis 100 stk. Chukrasia tabularis og 100 styk. Michelia tonkinensis eller 200 stk. Melia azedarach eller Chukrasia tabularis.

Alle tre muligheder vil være til gavn for biodiversiteten og økosystem-resiliensen (klimatilpasningen). Klimagevinsten bliver tilsvarende højere eftersom kulstof bindes i produkter med længere livscyklus. Der plantes stadig 2.000 træer pr. hektar hvoraf de 1.800 er akacietræer, der opsamler kvælstof og forbedrer jordbunden.

Planteområderne er stadig i det nordlige Vietnam, mere specifikt i provinserne Ha Tinh eller Ha Hoa Binh.

De Vietnamesiske partnere er kooperativerne Son Ham Agriculture, Forestry and Environment Service Cooperative i Ha Tinh province og Xuan Phong- og Cao Son Agriculture, Forestry and Service Cooperative i Hoa Binh Province. De tre kooperativers opgave er at sikre skovbøndernes interesser, så de opnår bedre betingelser – på samme måde som den Danske andelsbevægelse.

Skovbønderne har typisk mindre arealer, som de passer intensivt for at kunne opnå maksimalt udbytte til familiens underhold. Øgningen af de hjemhørende arter hjælper med til at forlænge perioden med stabile indtægter.

Hele beskrivelsen, inklusiv fordelene for skovbønderne, kan læses i dokumentet her.

I medlemsbladet for Skovdyrkerforeningen er der i maj 2021 udgaven en fin lille artikel om Vietnam-modellen, den kan læses her Dansk lånemodel skaber bedre træplantning i Vietnam – Danish Forestry Extension (df-extension.dk) – artiklens billede er herfra.

Tidligere nyhed om Vietnam fra februar 2020: Modeltræplantning i Vietnam er nu færdig | Grow For It.

Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda

Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda

Så er der friske nyheder om plantningsmodellerne og fremdriften af plantningerne i Uganda.

De sidste aftaler er nu på plads. Træplantningerne i Uganda vil blive organiseret af Danish Forestry Extension (DFE) sammen med deres partner i Uganda – Uganda Timber Growers Association (UTGA).

UTGA har indgået en aftale med National Forestry Authority om en Eco-restaurering af 1000 hektar af en 3000 hektar stor ”nationalpark” – et såkaldt Forest Reserve, som er beliggende i West Bugwe gruppen af Central Forest Reserves ejet af staten. Området bestyres for nuværende af National Forestry Authority, men forvaltningsretten/pligten vil blive overdraget til UTGA.

Plantninger til Grow For It’s ”livstids-donationer” bliver udført med to forskellige modelplantning med primært hjemmehørende træarter. Planteantallet bliver 625 træer eller 833 træer pr. hektar alt efter den specifikke model.

Plantningsmodellen skal vise, om CO2 opsugning via skovrestaurering med primært lokale arter kan give et CO2 optag på 10 tons per hektar og samtidig gavne biodiversiteten. Det er en ny model for Grow For It og DFE, så vi har endnu ikke et specifikt CO2 optag, men vi arbejder ud fra antagelsen om, at det vil kunne give et CO2 optag på 10 ton per ha. Senere målinger vil kaste lys over dette. COVID-19 har skubbet plantningsperioden fra 2020/2021 til 2021/2022.

DFE og UTGA har plantet de første 40 hektar af de i alt 94 hektar, som er programsat for 2021/2022.

DFE/UTGA har udarbejdet en detaljeret projektplan, der fortæller uddybende om plantningsmodellen. Den detaljerede beskrivelsen af plantningsmodellen kan læses i uddraget af aftaledokumentet her.

Referat af generalforsamling 20. maj 2021

Referat af generalforsamling 20. maj 2021

Igen i år blev Grow For Its generalforsamling afholdt online. Generalforsamlingen fandt sted torsdag den 20. maj 2021. Herunder kan du læse formanden Henrik Stiesdals beretning, og nederst finder du et link til referatet af generalforsamlingen.

Kære Generalforsamling

Vanen tro skal jeg give beretningen om vores virke i det forløbne år. Dette bliver så den femte formandsberetning siden Grow For It blev etableret den 3. juni 2016.

Generalforsamlingsåret 20/21 blev, trods coronavirussernes ankomst, et rekordår for Grow For It.  Der er ikke tidligere blevet doneret så mange midler til plantning af træer. I alt modtog vi donationer og tilsagn om donation til plantning af 193 hektar ny skov – svarende til 1,5 millioner kroner!

Året kunne også have sat rekord for mængden af tilplantet skov, hvis ikke COVID-19-nedlukninger i både Nepal og Uganda havde bremset plantningerne. Heldigvis muliggjorde lokale forhold, at plantningen af 60 hektar mangroveskov i Madagaskar og 14 hektar skov i Vietnam kunne fortsætte.

Jeg vil ikke gennemgå alle årets resultater men slå ned på nogle af hovedpunkterne:

 • I Madagaskar har Grow For It´s donorer sikret plantning for mere end 100.000 USD. Grow For It er nu en ”Forest Partner”. Peter og Eden er i gang med at se på et nyt areal, idet vi er færdige med det gamle.
 • Først har Nathalie, og siden Line, overtaget opgaven som daglig leder af Grow For It efter Jens. Tusind tak for det!
 • Maria og Luisa er i gang med en markedsføringskampagne med små videoer, tekster m.m. for at øge vores synlighed på de forskellige platforme for sociale medier.
 • Jan og Rune har indgået en aftale med Hedeselskabet om en løsning omkring plantning i Baltikum. Hermed kan vi opfylde et ønske, vi har haft længe, nemlig et ønske om at kunne tilbyde donorer at bidrage til skovplantning inden for EU.
 • Kristian har etableret en tæt på 100 % automatisk løsning for vores WEB-shop, hvilket har reduceret arbejdsomfanget omkring opsamling af informationer og indberetning til SKAT.
 • Anne, Maria, Luisa og Nathalie har kreeret et helt nyt livstidscertifikat, som automatisk udsendes til vores WEB-kunder. Certifikatet erstatter det tidligere manuelt fremsendte certifikat.
 • I Uganda er der indgået en aftale med National Forest Authority om træplantning og økogenopretning i West Bugwe i Central Forest Reserve – 1000 hektar ud af i alt 3000 hektar.
 • I det forløbne år har vi fået mange firmadonationer, som samlet løber op i 80 hektar. En stor tak til Implement, Society of Lifestyle, Welcon, Julie Sandlau, Sydfyns Trælegetøj, JUMP, Stoisk Regnskab, Christian Bruun CPH, Optimum IT, Rasa Invest, Lægehuset Dissing, AFILM og GreenTown.
 • Rygraden i vores donationer er dog stadig de mange, mange livstidsdonationer suppleret med gavekort og ”Go For It”-pakkerne – en kæmpestor tak skal lyde til alle vores mange donorer.

Grow For It står på mange måder ved en skillevej. Som det fremgik af sidste generalforsamling, har vi fået bevist vores oprindelige tese og hermed opfyldt vores oprindelige mål, nemlig at vise verden, at ”… det er muligt at sikre plantning af 1 hektar skov for 7500 kr (1000 Euro), og denne hektar skov i god vækst kan balancere en danskers livslange udledning af CO2.”

Vi er dog meget bevidste om, at skal skovrejsning kunne bidrage til at løse klimakrisen, skal vi op i et langt, langt højere tempo, og denne opgave kan vi ikke løse i Grow For It alene via 100 % frivillighed. Vi har alle har jobs ved side af – jobs, som for fleres vedkommende heldigvis handler om at finde de nye tekniske løsninger, som skal til for at løse klimakrisen.

Som vi er organiseret i Grow For It lige nu, vil vi godt kunne drive foreningen i kraft af vores lille kerne af aktive folk og med en relativt begrænset arbejdsindsats, i og med at Kristians løsninger har automatiseret de fleste funktioner.

Desværre vil det ikke være afgørende nok til at sikre massiv skovrejsning. Vi vil derfor gerne finde en løsning, som kan geare vores indsats i foreningen. 

På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at Grow For It skulle afsøge muligheden for at etablere samarbejde med eller fusionere med organisationer, fonde, eller foreninger, som kunne hjælpe med at drive, udvikle og geare Grow For It´s indsats.

Dette ønske gælder stadig, og vores mål er, at vi inden næste Generalforsamling i 2022 skal have fundet en løsning, så tempoet kan sættes markant op. Vi må i tænkeboks og finde ideer til mulige fusionspartnere.

Grow For It har gennem vores virke og samarbejde med skovrejsningsaktørerne Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne, Eden Reforestation Projects, TROFACO og senest Hedeselskabet vist, hvordan firmaer og private kan arbejde sammen om plantning af træer mange steder i verden, som kan opsuge og binde CO2.

Gennem vores modelplantninger i Vietnam, Uganda og Nepal og særligt ved mangroveplantningerne i Madagaskar har vi i praksis gennemført nogle af de plantningsmetoder, som ”blot” skal rulles ud i gigantskala, men man kan godt stille det meget relevante spørgsmål: Er der overhovedet kapital klar i verden til det?

Ja, mener vi. Ifølge FN´s klimapanel IPCC skal vi fjerne 18 mia. tons CO2 årligt svarende til 1,8 mia. hektar skov. Prisen for at opsuge de 18 mia. tons CO2 baseret på 7.500 kr. pr. hektar er således 13.500 mia. kr.

Dette beløb er præcist det samme beløb, som EU har afsat til COVID-19-stimulipakken og tæt på den amerikanske stimulipakke. EU har afsat 1.824 mia. Euro og USA 1.900 mia. USD, svarende til henholdsvis 13.588 mia. kr. (EU) og 11.700 mia. kr. (USA).

Og ja, COVID-19-krisen er slem, men den er stadig for intet at regne imod den klimakrise, som kloden og hele menneskeheden står overfor – og som skal løses!

Det vil koste de 2 mia. rigeste mennesker ud af Jordens 7 mia. mennesker 7.500 kr. en gang for alle at få finansieret ovenstående, og der er areal nok til beplantning. 1,8 mia. hektar skov svarer kun til det førindustrielle skovareal, og der er rigtigt mange arealer, som kan inddrages til skov med den rigtige dyrkningsteknik. Det skal tilføjes, at der ikke er tale om arealer, der bruges til landbrug.

Menneskeheden har interessant nok alle de tekniske og praktiske løsninger, der behøves for at håndtere klimakrisen. Grow For It har vist én af de praktiske veje til massiv CO2-opsugning og CO2-binding via træplantning. Nu er det så op til samfundet som helhed at gribe mulighederne.

Jeg vil slutte min beretning for året med igen at takke alle vores medlemmer, vores donorer, vores samarbejdspartnere, hele aktivgruppen, vores venner af foreningen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Grow For It for det forløbne års arbejde.

Jeg ser frem til at opleve, hvad vi sammen kan opnå af resultater i det kommende år.

Her kan du læse referatet fra Generalforsamlingen 2021

Nyt samarbejde med Hedeselskabet om træplantning på marginal landbrugsjord i Baltikum

Nyt samarbejde med Hedeselskabet om træplantning på marginal landbrugsjord i Baltikum

Vi har i samarbejde med Hedeselskabet nu gjort det muligt også at købe tilplantning af klimaskov i Baltikum. Klimaskov i Baltikum er lidt dyrere målt pr. tons CO2 optag end i de øvrige tropiske og sub-tropiske områder, hvor GrowForIt planter. Dette skyldes, at trævæksten ikke er helt så hurtig i et tempereret klima, samt at prisniveauet er lidt højere i Europa.

Vi er overbevist om, at der også vil være interesse for at støtte træplantning i dette danske nærområde, der ligger indenfor EU.

Baltikum, dvs. Estland, Letland og Litauen er et ideelt område til at plante klimaskov. Der findes en del marginal landbrugsjord, der egner sig til skovrejsning, og der findes en god beskyttelse af klassificeret skov. Desuden er prisniveauet lavt, set med europæisk målestok.

Plantningerne i Baltikum sker i samarbejde med Hedeselskabets datterselskab HD Forest. Vi har til disse plantninger åbnet mulighed for, at interesserede donorer frit kan vælge hvor stort skovareal man ønsker at donere og dermed hvor stort beløb man ønsker at donere, dvs. crowdfunding-modellen.

Nyt i shoppen: Plant skov i Baltikum, bestem selv beløbet.

Se en detaljeret beskrivelse af plantningsmodellen her.

Generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021

Generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger
 5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget
 6. Behandling af indkomne forslag (samarbejde med anden organisation, markedsføringsbudget, frivillig workshop)
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem
 10. Eventuelt

På grund af Covid-19 afholdes Generalforsamlingen som web-møde. Tilmelding er nødvendig for fremsendelse af indkaldelse. Tilmelding senest den 11. maj. Send venligst navn/mailadresse til info@growforit.dk. Generalforsamlingen starter 17:30 og forventes at tage cirka en time.

2021 bliver endnu et rekordår for Grow For It

2021 bliver endnu et rekordår for Grow For It

Vores donorer har nu sikret midler til, at der i 2021 skal plantes mindst 151 hektar skov i henholdsvis Uganda, Nepal og Madagaskar. Dette er rekord for Grow For It, og vi takker jer alle!

Vi arbejder på at kunne finde donorer til nye plantninger i Vietnam, og Grow For It er også i gang med at se på en løsning med mulig træplantning i Baltikum.

På nyhedsfronten skal det også med, at vores webshop heldigvis fungerer godt igen efter næsten to måneder, hvor den har været ude af drift. Det startede med et nødvendigt skifte af betalings gateway, som det vist hedder, ved årsskiftet. Efter skiftet rendte vi ind i tekniske problemer med den nye løsning. Det tog tid at få ordnet på de betingelser, vi nu en gang arbejder under, nemlig frivilligt arbejde. Heldigvis kører det fint nu.

Vi har automatiseret udsendelse af certifikater samt opsamling af oplysninger, som er nødvendige for indberetning til Skattestyrelsen. Det er således et par skemaer, der skal udfyldes efter købet. Det er heldigvis nemt og hurtigt, og vi håber her på jeres forståelse.

Vi ser frem til at kunne få nogle træer i jorden og herved få opsuget noget CO 2!