Generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021

Generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger
  5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget
  6. Behandling af indkomne forslag (samarbejde med anden organisation, markedsføringsbudget, frivillig workshop)
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem
  10. Eventuelt

På grund af Covid-19 afholdes Generalforsamlingen som web-møde. Tilmelding er nødvendig for fremsendelse af indkaldelse. Tilmelding senest den 11. maj. Send venligst navn/mailadresse til info@growforit.dk. Generalforsamlingen starter 17:30 og forventes at tage cirka en time.

2021 bliver endnu et rekordår for Grow For It

2021 bliver endnu et rekordår for Grow For It

Vores donorer har nu sikret midler til, at der i 2021 skal plantes mindst 151 hektar skov i henholdsvis Uganda, Nepal og Madagaskar. Dette er rekord for Grow For It, og vi takker jer alle!

Vi arbejder på at kunne finde donorer til nye plantninger i Vietnam, og Grow For It er også i gang med at se på en løsning med mulig træplantning i Baltikum.

På nyhedsfronten skal det også med, at vores webshop heldigvis fungerer godt igen efter næsten to måneder, hvor den har været ude af drift. Det startede med et nødvendigt skifte af betalings gateway, som det vist hedder, ved årsskiftet. Efter skiftet rendte vi ind i tekniske problemer med den nye løsning. Det tog tid at få ordnet på de betingelser, vi nu en gang arbejder under, nemlig frivilligt arbejde. Heldigvis kører det fint nu.

Vi har automatiseret udsendelse af certifikater samt opsamling af oplysninger, som er nødvendige for indberetning til Skattestyrelsen. Det er således et par skemaer, der skal udfyldes efter købet. Det er heldigvis nemt og hurtigt, og vi håber her på jeres forståelse.

Vi ser frem til at kunne få nogle træer i jorden og herved få opsuget noget CO 2!

Vi har plantet 860.200 mangrovetræer i Madagascar det seneste år

Vi har plantet 860.200 mangrovetræer i Madagascar det seneste år

Grow For It har modtaget en rapport over vores mangrove-plantninger det sidste år i Madagascar, og det er læsning, man bliver i godt humør af.

Vores plantningspartner i Madagascar, Eden Reforestation Projects, beretter i rapporten, at i perioden fra januar 2019 til oktober 2020 har Grow For Its donorer plantet 860.200 mangrovetræer på Antsanitia plantnings-stedet i det nordvestlige Madagaskar.

Grow For Its gavekortdonorer og andre bidragydere har i samme periode beskæftiget 37 fuldtidsansatte med plantningerne. Det har haft en overordentlig positiv indvirkning på lokalsamfundet, så det er altså ikke kun klimaet, vi støtter med vores plantninger i Madagascar.

Nyd en god 2020-nyhed for en gangs skyld – læs den fine rapport og se de gode billeder.

Drivhusgasudledning fra flytrafik endnu værre end antaget – ny EU rapport

Drivhusgasudledning fra flytrafik endnu værre end antaget – ny EU rapport

Tidligere i år opgjorde vi forskellige måder at regne CO2 udledninger fra flytransport (link), og i denne nyhed fortalte vi også om den såkaldte kondensstribe effekt, som er yderligere påvirkninger (radiative forcing) på global opvarmning i højere grad and blot CO2 udledningen fra selve flymotorerne. Klimapåvirkningen forværres nemlig af at udledningen sker højt oppe, af dannelsen og påvirkningen fra kondensstriber, vanddamp, NOx udledninger, sodpartikler og svovldioxid. Alle disse faktorer medvirker (selvom nogle af dem modvirker hinanden) til at CO2 udledningen bør ganges med mindst en faktor to for at fange den fulde effekt… og det virkede som en fornuftig antagelse indtil nu (da det var ca. faktor to de fleste af vores kilder i førnævnte nyhed benyttede). FN’s klimapanel IPCC har hidtil antaget at man bør gange med en faktor to-tre, hvilket også bevidner om usikkerhed omkring emnet.

Men i September 2020 har EU’s luftfartsagentur EASA endelig udgivet en alarmerende opdatering af disse yderligere påvirkninger, og nu viser det sig at vi faktisk bør gange udledningen med tre – og ikke blot to. EASA henviser til at man er blevet klogere på feltet i løbet af de sidste ti år.

Og vi lytter til institutioner der bliver klogere; vi lytter til IPCC og EU, og det gør at vi er nødt til at opjustere vores estimat for flykompensering, fra ca. 300 til 600 g CO2 udledt per fløjet kilometer på economy class(Se evt. udregninger i oprindelig nyhed om emnet (link).

På den positive side medfører denne rapport at EU-kommissionen nu anbefaler at indføre strammere afgifter på udledning af ikke blot CO2 i ETS men også andre udledning, eksempelvis af NOx. Men da handling på dette område tager tid bliver vi ved med at plante træer i dag!

Læs yderligere i Ingeniørens artikel om emnet: https://ing.dk/artikel/eu-rapport-flystriber-co2-udgoer-kun-tredjedel-flys-klimabelastning-241137 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7bc666c9-2d9c-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

Ny skov svarende til 94 hektar i Uganda i 2020-2021

Ny skov svarende til 94 hektar i Uganda i 2020-2021

Takket være alle vores seje livstidsdonorer, Implement Consulting Group og Society of Lifestyle skal vi plante hvad der vil svarer til et areal på mindst 94 hektar ny skov i Uganda i 2020 og 2021.

Plantningerne vil blive organiseret af danske Skovdyrkernes udenlandske afdeling Danish Forestry Extension (DFA). Arbejdet i Uganda vil blive foretaget af DFE´s partner i Uganda, UTGA.

Området som der overvejes er beliggende i Busia. I West Bugwe gruppen af Central Forest Reserves ejet af staten. Området bestyres af National Forestry Authority.

Plantningerne bliver forskellige modelplantning med hjemmehørende træarter. Plantningen skal vise at CO2 opsugning via skovrejsning med lokale arter er en mulighed. En mulighed som også vil gavne biodiversiteten.

Midlerne til de 94 hektar er fordelt med 30 hektar fra, Grow For it´s livstidsdonatorer for CO2 balance, 40 hektar fra Implement Consulting Group og 24 hektar fra Society of Lifestyle.

De 24 hektar fra Society of Lifestyle er lidt specielle. De skulle have været brugt til en plantning i Nepal, men COVID-19 situation har gjort at vi måtte opgive træplantning i Nepal i 2020. 

Society of Lifestyle har ”udlånt” de 24 hektar til Uganda. Herved fik vi et tilstrækkeligt stort areal. De 24 hektar vil blive stillet til rådighed for nye livstidsdonere, som så køber et igangsat projekt. Når vi har ”solgt” arealerne der svarer til de 24 hektar vil beløbet blive ført tilbage til den oprindelige plantning i Nepal i 2021.

Modellen med, at firmaer stiller deres etablerede plantninger til rådighed for medarbejdere og andre, er faktisk den oprindelige grundvision for Grow For It. Denne model vil gøre at livstidsdonorer altid køber træer, der er i god vækst og derfor opsuger maksimalt med CO2.

Det er tankevækkende, at det blev COVID-19, der afstedkom, at vi nu kan ”tyv-starte” med modellen. Grow For It har således 24 hektar igangsat skovrejsning i Uganda som kan erhverves af nye donorer for livslang CO2 balance 

DFE/UTGA er ved at udarbejde projektplanen. Når projektplanen er klar, vil vi fortælle mere detaljeret om plantningen.

Arkivfoto af Rwenzori Mountains, Jørgen Christian Wind Nielsen fra Pixabay

Vietnam – nye træplantninger i 2020

Vietnam – nye træplantninger i 2020

På grund af generøse donationer fra Welcon A/S, Sydfyns Trælegetøj, SE Energi, Christian Bruun CPH og Loui Algren, skal vi igen i år plante 14 hektar socioøkonomisk skov.

Skovkooperativet i Vietnam har gennem Danish Forestry Extension spurgt Grow For It, om vi kunne finde donorer som vil hjælpe med midler, så der kunne plantes et tilsvarende areal i 2020 som vi plantede i 2019.

Takket være de fine donationer fra firmaerne er dette blevet muligt.

Skovbønderne skal selv lægge 20% af beløbet, hvorved der opnås en bedre sikkerhed imod, at træerne fældes i utide.

Det primære formål er CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 pr. hektar jord. Der er en sidegevinst i form af en bedre biodiversitet, idet der for hver hektar plantes 100 træer, som bliver stående.

Se slutdokumentation for plantningen i 2019 her (PDF).

Se en mere detaljeret modelbeskrivelse her: