I år blev Grow For Its generalforsamling for første gang afholdt online. Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 26. maj. Herunder kan du læse formandens beretning, og nederst finder du et link til referatet af generalforsamlingen.

Kære Generalforsamling

Dette er den fjerde formandsberetning, efter Grow For It blev etableret den 3. juni 2016.

Hvor året 2018/2019 viste, at vi kunne løfte opgaven med træplantning i større skala, så skulle perioden 2019/2020 vise, om vi kunne professionalisere Grow For It med øget fokus på private virksomheder.
Det tegnede rigtig godt. Kalenderåret 2019 blev et rekordår for Grow For It, og vi havde flere lovende firmainitiativer på bedding til 2020 – men så kom coronavirussen på tværs. Det vender jeg tilbage til senere.
Da vi jo holder Generalforsamlingen online, vil jeg ikke gennemgå alle årets resultater. Dem kan I læse om på vores hjemmeside: https://growforit.dk/resultater/. I stedet vil jeg fremhæve nogle hovedpunkter, herunder de områder, der leder frem til et forslag om vedtægtsændringer.

Lad os først gennemgå de positive ting. Det sidste år er forløbet særdeles tilfredsstillende. Her er et lille udpluk af, hvad der er foregået:
– Vi har aldrig før modtaget så mange donationer til plantning af træer.
– Vi har plantet mange flere træer end i årene før, og vi gør mere og mere for at opsuge noget af den alt for megen CO2 fra atmosfæren.
– Vores frivillige organisation er så stærk som nogensinde, og den er krumtappen i foreningen.
– Vi har heller aldrig haft så mange interessante ting i støbeskeen som nu.

Takket være private og firmabaserede donationer fik vi i sidste periode testet og evalueret vores forskellige plantningsmodeller i henholdsvis Uganda, Nepal og Vietnam. Madagaskarmodellen blev testet i 2018.
Både i Nepal og Vietnam er plantningerne forløbet efter hensigten. Skovdyrkerforeningen og de lokale stod for plantningsarbejdet, og for begge modeller gælder det, at de lokale selv lægger penge på bordet ud over de 7500 kr pr hektar, som Grow For It´s donorer sponsorerer. De lokale skovbønder ønsker at fortsætte plantningerne, og vi øger arealet i 2020 til henholdsvis 27 hektar i Nepal og forhåbentlig 20 hektar i Vietnam.
I Uganda gik plantningen fint, men TROFACO er vendt tilbage og har fortalt at 7500 kr desværre ikke kan dække omkostningerne med 700 træer pr hektar. De kan plante 500 træer, men så er der herudover behov for, at en virksomhed betaler for et større areal, så TROFACO´s udgifter kan dækkes.

Derfor ser vi i Uganda på en ny plantningsmodel i samarbejde med Danish Forestry Extension/DFE, den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne. Uganda er også ramt af COVID-19, men vi håber at kunne genoptage arbejdet hen over sommeren og stadig nå at få plantet træer inden regntiden i efteråret.
i Madagaskar planter vi hele året. Peter Esmann, som har kontakten til Eden Reforestation Projects, har måttet udvide vores aftale. I hele 2020 plantes der 5 hektar mangroveskov hver eneste måned. Takket være jer, vores donorer, har vi nu den næsthøjeste status hos Eden Projects, nemlig ’Grove Partner’. ’Grove’ betyder ’lund’, som er en lille skov. Sådan en status opnås, når der er sponsoreret mere end 50.000 US dollars – tak til alle!

Der er også etableret en egentlig aktivgruppe i Grow For It, som er helt nødvendig for at vores frivillige organisation kan fungere. Aktivgruppen har haft sin første workshop i Jylland, arrangeret af Pernille, Nathalie og Grethe. Der er oprettet undergrupper med teamleads, og grupperne mødes regelmæssigt online.

Vi har fået nydesignet hjemmesiden inklusiv en webshop til erstatning for MobilePay. Christine, Grethe og Kristian har stået for arbejdet. Desuden fik Kristian her i foråret 2020 flyttet hjemmesidens dataopbevaring, så vi opfylder GDPR-reglerne og har maksimal datasikkerhed. Den forbedrede datasikkerhed gør, at vi fortsat kan tilbyde fradrag for samtlige donationer til træplantning, idet vi nu kan håndtere CPR-numre på en sikker måde i vores webshop. Til gengæld kræver det en mindre vedtægtsændring, i og med at alle indbetalinger nu tilflyder ét kontonummer.

Perioden 2019/2020 skulle også have været anvendt til at professionalisere arbejdet i Grow For It ved etablering af et deltidssekretariat, som kunne håndtere den forventede større aktivitet og rådgive virksomheder inden for normal arbejdstid. Det gik lovende i starten – men så kom virussen … Alle virksomheder har måttet sikre deres likviditet og fokusere på kerneområderne – sådan må det være, men konsekvensen er også, at eksterne aktiviteter som dem, virksomhederne kunne have med Grow For It, er blevet nedprioriteret. Firmakunderne skulle have været grundstammen i finansieringen af vores sekretariat, og målet om et sekretariat har vi nu måttet udskyde. Så indtil videre er vi fortsat en 100 % frivillig organisation, og alle donationer til træplantning går stadig ubeskåret til dette formål.
Det er naturligvis rart at kunne holde fast i det med 100% frivillighed og ingen administrationsudgifter, men det er ikke en holdbar løsning på længere sigt. Vi er derfor nødt til at se på andre muligheder, herunder muligheden for at etablere samarbejde med organisationer/fonde/foreninger, som vil kunne huse de arbejdsopgaver, der kræves for at kunne håndtere og servicere virksomheder. Dette kræver en beslutning og en godkendelse fra Generalforsamlingen.
Forslaget, som vi gerne vil have godkendt, lyder på, at Grow For It går i dialog med organisationer for at afsøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde, og at arbejdsgruppen i Grow For It (inkl. formand/næstformand) får mandat til at udarbejde et oplæg, som kan fremlægges til bestyrelsen til godkendelse. Hvis bestyrelsen kan godkende oplægget, skal det, i det omfang det er nødvendigt ifølge vores vedtægter, efterfølgende godkendes på Generalforsamlingen.

Ved årsskiftet 2019/2020 havde vi modtaget i alt 107 livtidsdonationer, cirka 800.000 kr. De mindre donationer løb op på i alt 79.000 kroner. Grow For It overførte i alt 980.463 kroner til træplantning i 2019. Overførslerne gik primært til Uganda, Madagaskar og de 2 modelplantninger i Nepal og Vietnam. Med de fortsatte plantninger i Madagaskar i starten af 2020 har vi i perioden rundet træplantning for 1 million kroner.
Grow For It har vist, at det for 7500 kr. er muligt at plante et tilstrækkeligt antal træer til, at en enkelt dansker kan balancere sin årlige CO2-udledning på 9,3 tons CO2 svarende til 750 tons CO2 over et liv.
Det skal tilføjes, at de 7500 kr er den nedre grænse. For at 7500 kr er nok, kræves det, at der enten er simple og billige plantningsforhold som i Madagaskar, at der er store samlede arealer som i Uganda, eller at skovbønderne selv skyder penge i træplantningerne som i Vietnam og Nepal. I Vietnam 20% og i Nepal 25%.

Jeg vil slutte min beretning af året med at takke alle vores medlemmer, vores donorer, vores mange samarbejdspartnere, hele aktivgruppen, vores mange venner af foreningen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer iGrow For It for det forløbne års arbejde.

Jeg ser frem til, hvad vi sammen kan opnå af resultater i det kommende år.
Henrik Stiesdal

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen 2020