Igen i år blev GROW|FOR|ITs generalforsamling afholdt i Pakhuset i Brande. Generalforsamlingen fandt sted onsdag den 22. maj. Herunder kan du læse formandens beretning, og nederst finder du et link til referatet af generalforsamlingen.

Kære Generalforsamling

Dette er den tredje formandsberetning, efter at GROW|FOR|IT blev etableret den 3. juni 2016.

Hvor året 2017-2018 skulle afprøve og teste plantningsmodeller og samarbejdspartnere, skulle året 2018-2019 bruges til at vise, at vi kan løfte opgaven med træplantning i større skala, blandt andet ved at etablere juridiske aftaler, der sikrer vores donorer, vores samarbejdspartnere og vores forening bedst muligt.
I efteråret 2018 havde vi to artikler i de danske medier om træplantning som løsning i forhold til den globale opvarmning. Disse to artikler skabte den omtale og opmærksomhed, som efterfølgende fik antallet af donationer til at eksplodere.

Jeg (formanden) havde selv en artikel i Naturlig Energi om træplantning som førstehjælp til klima-et, og Anne og Jens havde en kronik i Information om, hvad træer kan på globalt plan, og om, hvad det konkret koster at balancere sin CO2-forurening.

Den øgede omtale gjorde, at vi i starten af 2019 rundede den ene million kroner i donationer direkte til træplantning. Af den ene million udgøres cirka 2/3 af livstidsdonationer, og resten er gavekort og ”GO-FOR-IT” medlemskaber.

Allerede i januar opnåede vi et tilstrækkeligt antal medlemmer og donationer til at opretholde vores godkendelse efter ligningslovens §8A, idet vi modtog 108 donationer á 200 kroner fra medarbejder-julegaver i Siemens Gamesa Renewable Energy. Hertil skal lægges de 55 livstidsdonationer og de mange gavekort og ”GO-FOR-IT”-donationer.

I februar 2019 indgik vi en aftale med Eden Reforestry Projects om at tilplante 24 hektar af et 400 hektar stort område kaldet Antsanitia i Madagaskar. Vi har nu midler nok til hele 2019 og skal have indgået en tillægsaftale med Eden Reforestry Projects, hvis vores donorer fortsætter med at vælge mangroveskov.

I maj 2019 fik vi, på baggrund af vores eget nyskrevne rammeaftale for plantning, etableret en aftale med TROFACO om plantning af 70 hektar skole- og fladeplantninger i Uganda. Plantningerne foregår netop nu, idet Uganda endelig fik den forårsregn, de har ventet på. Uganda oplever også klimaforandringer, så de fremtidige plantninger vil efter aftale med TROFACO og CIDI (Ugandisk NGO) foregå i områder, der anses for regnsikre.

Jens har været på en ferietur med et nyttigt formål, nemlig til Uganda med henblik på kontrol af vores 2017-plantninger og for at tilse arbejdet med plantningerne af de 70 hektar skole- og fladejord. Resultatet af besøget var opløftende i forhold til vores samarbejdspartnere og i forhold til den beskyttelse af træplantningerne, vi opnår. Jens vil, når tiden tillader det, udarbejde en beskrivelse af resultaterne af turen.

Vi har også midler fra private donorer samt fra Fyns Trælegetøj og House Doctor, som vi har allokeret til en 12 hektars træplantning i Vietnam, der skal udføres af skovbønder under et Skovkooperativ, og til en 12 hektars træplantning i Nepal gennem et skovkooperativ, som Danish Forestry Ex-tension (den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne) oprettede for 17 år siden. Når aftalerne er endeligt på plads, vil de blive offentliggjort på hjemmesiden.

På sidste generalforsamling efterlyste jeg en mulighed for at plante træer i I-lande. Vi ønsker at kunne tilbyde denne løsning, fordi vi stadig, trods alt, anser beskyttelsen af plantningerne for bedre i de områder. Grethe og Jens har i foråret været inviteret til Hedeselskabet for at høre om deres seneste tiltag kaldet ”Firmaskoven” på arealer indenfor EU. Vi kan bryste os med, at vores arbejde har båret frugt, idet Hedeselskabet har adopteret vores oprindelige idé om Firmaskoven. Hedeselskabet vil holde os orienteret, så vi engang i fremtiden også vil kunne tilbyde plantninger indenfor EU.

I januar indtrådte Peter Esmann i bestyrelsen. Peter varetager nu kontakten med Eden Reforestry Projects og bidrager med håndtering af vores e-mail-konto. Vi er glade for, at Peter er en del af bestyrelsen.

Lars genetablerede kontakten til fundraising-firmaerne Primus Motor og Bigum Consult med hen-blik på at undersøge udvalgte firmaers vilje til at opnå CO2-balance for deres aktiviteter gennem deres CSR-forpligtigelser. CSR = Corporate Social Responsibility.

Primus Motor og Karina Green Bro gennemførte sammen med Jens en undersøgelse af CSR-holdningen i danske firmaer i Vietnam ud fra en liste, som Kristian fremskaffede. Undersøgelsen bekræftede endnu engang, at træplantning ses som en oplagt mulighed for firmaer i forhold til CSR. Rent konkret gav det kontakt til Sydfyns Trælegetøj, der kom med en større donation til plantning i Vietnam. Arbejdet vil blive afsluttet med en workshop, som også vil blive den officielle afslutning på arbejdet med ”Firmaskoven”, som Hedeselskabet donerede.

Fra Dagný Björk Kristjánsdóttir, der gennemførte et afgangsprojekt hos Bigum Consult, modtog vi den smukkeste lille video om GROW|FOR|IT og træplantning samt et komplet oplæg til de gavekort, som har storsolgt lige siden. En stor tak til Dagný og Kristian for at få salget af gavekort i gang.

Netop som vores daglige leder Jens begyndte at vånde sig over arbejdsmængden, modtog vi de første tilbud fra frivillige om at hjælpe til i foreningen. Stig Lindén-Søndersø tilbød sig tidligt i forhold til vores Facebook, og Grethe Pihl Jensen og Pernille Selch Holm tilbød hjælp til henholdsvis et fremtidigt sekretariat og til at få etableret firmajulegavesalg af træplantning som et alternativ til stegepander og lysestager og alt, hvad der ellers tilbydes som firmajulegaver.

Vi vil nu oprette en egentlig frivilliggruppe, og med deltagelse af Grethe, Pernille og Christine Lindgaard Bæk, som ser på vores hjemmesidedesign, opnår vi også en klart bedre køns- og alders-fordeling i GROW|FOR|IT, hvilket jeg som formand påskønner.

Den øgede arbejdsmængde sammen med de muligheder, der ligger i firmaers CSR-fokus, har gjort, at vi i bestyrelsen mener, at tiden er inde til en professionalisering af vores indsats. Vi vil ikke kunne håndtere firmaer tilstrækkeligt professionelt, når arbejdet primært skal foregå efter arbejdstid og i weekender.
På den baggrund vil bestyrelsen gerne stille et forslag til generalforsamlingen om at godkende, at bestyrelsen opretter et egentligt sekretariat. Sekretariatet vil i første omgang være bemandet med en enkelt person én arbejdsdag om ugen, betalt af medlemskontingenter. Et fremtidigt fokus på firmaers muligheder indenfor CSR-træplanting skal gøre det muligt at øge timetallet, hvor det bliver firmaerne, der selv betaler for den service, vi tilbyder.

På det mere praktiske niveau, har MobilePay stoppet den automatiske indberetning til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har udgivet en beskrivelse af, hvordan vi kan indberette på et Excel-ark. Dette åbner en mulighed for, at vi via en WEB-Shop kan etablere en funktion, der gør, at 200 kronersdonationerne også vil kunne indberettes som donationer med fradrag.

Ved sidste generalforsamling bad bestyrelsen generalforsamlingen om accept til at ændre vedtægterne, sådan at vi har ret til at udføre plantninger, der vil kunne give en indtægt. Den 22. oktober 2018 fik vi en vejledende udtalelse fra Skattestyrelsen om, at ordlyden i afsnit 2.5 ikke vil betyde en ændring af vores status som velgørende forening. På den baggrund vil vi opdatere vores vedtægter.

2.5 GROW|FOR|IT kan facilitere træplantning på privatejede arealer, hvis disse plantninger sideløbende med CO2-opsugning også har et udviklingsformål for fattige samfund, og forudsat at vi igennem det private ejerskab opnår en øget beskyttelse af plantningerne. Plantningerne kan kun ske gennem organisationer, som nyder bred anerkendelse i samfundet. Plantningerne må ikke stride imod de væsentligste kriterier i afsnit 2.4: Fældning må ikke ske i utide. Træplantningerne skal være til gavn for flora, fauna og borgere i almindelighed og må ikke have ødelæggende effekt på andre vigtige naturhabitater.

Det er glædeligt, at så mange personer har vist vilje til at bidrage med konkret handling for at imødegå den globale opvarmning. Og særligt glædeligt er det, at mange virksomheder nu endelig er begyndt at se den konstante øgning af CO2-indholdet i atmosfæren som en direkte trussel.

Oprindelig havde vi i GROW|FOR|IT en idé om, at træplantning kunne købe os tid til grøn omstilling, men dette tidspunkt er passeret! Nu er vi ganske enkelt nødt til at rydde op i atmosfæren. Vi skal have trukket CO2 ud, så vi igen kommer under de 400 PPM, ja helst under de 350 PPM.

For øjeblikket og i årene fremover er træplantning den billigste metode at trække CO2 ud af atmosfæren og binde den.

GROW|FOR|IT har vist, at vi kan plante et tilstrækkeligt stort antal træer for 7500 kroner (1000 Euro), således at en enkelt dansker via plantning af 1 hektar træer kan balancere sin årlige CO2-udledning på 9,3 tons CO2 over en periode, der svarer til en menneskealder: 750 tons CO2.

Jeg vil gerne slutte med at takke alle vores medlemmer, vores donorer, vores mange samarbejdspartnere, vores mange venner af foreningen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i GROW|FOR|IT for det forløbne års arbejde.

Jeg glæder mig til at se, hvad en professionalisering af vores indsats vil kunne betyde for det kommende år 2019-2020.

Henrik Stiesdal

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen 2019