Denne artikel er hele teksten fra Henrik Stiesdals formandsberetning i maj 2017.

Dette er den første formandsberetning fra GROW|FOR|IT. Derfor er det på sin plads med et kort historisk tilbageblik for at minde om, hvorfor vi er samlet her, og hvordan vi er nået hertil. På den måde får vi et éntydigt udgangspunkt for det fortsatte arbejde.

Den vigtigste enkeltårsag til starten af GROW|FOR|IT var fiaskoen ved COP 15 i København i 2009, hvor Kina og USA ikke ville forpligte sig på klimaområdet. Når politikerne ikke kunne finde ud af at handle, så måtte civilsamfundet træde til. Og det er det, vi forsøger at gøre med GROW|FOR|IT.

Overvejelserne omkring CO2-opsugning, der senere førte til GROW|FOR|IT, startede faktisk helt tilbage i 2007-2008, hvor Jan Thisted og jeg diskuterede metoder til at trække CO2 ud af atmosfæren. Allerede dengang var det klart, at vi ikke bare kunne nøjes med at reducere udledningerne, vi måtte også fjerne noget af den CO2, som der uden for enhver tvivl var for meget af i atmosfæren allerede.

Vores plan gik under navnet FACT – ”Fast Atmospheric Cleanup Technology”. Hvis man dyrkede alger (75 tons tørstof  pr hektar) og senere fikserede kulstoffet via pyrolyse, kunne man trække 10 mia. tons CO2 ud af atmosfæren pr år. Vi vurderede prisen på et system, der kunne løse denne opgave, til 12.000 mia. kroner svarende til et beløb på cirka 6.000 kroner for hver af klodens 2 mia. rigeste mennesker ud af de 7 mia., vi er i øjeblikket.

Jens hørte om planen. Han havde lige tilplantet 5 hektar skov for at balancere sin egen families CO2-udledning, men han havde mod på at gøre mere, så vi fortsatte overvejelserne sammen. En udregning med tal fra Jens’ plantning overført til udlandet (1000 planter pr hektar á 25 kroner pr plante) gav et resultat på 24.000 mia. kroner, altså det dobbelte af algeløsningen. Til gengæld var det med skovplantning meget mere håndgribeligt og realistisk end ideen med algerne, der for udenforstående altid ville have et præg af fantasteri.

Vi etablerede en hypotese. Ville det være muligt at tilplante en hektar med træer, der hvert år opsuger 10 tons CO2 for 1000 Euro eller 7500 kroner? Hvis svaret var ja, ville det være en konkret mulighed at kunne tilbyde mennesker med klimabevidsthed at købe sig til balancering af CO2 – en meget simpel handlemulighed for de mennesker, der gerne vil gøre noget konkret for at bremse den globale opvarmning.

Målet var at føre A) folk med penge og uden jord sammen med B) folk med jord, men uden penge. A + B = plantning af træer = CO2-opsugning. Gennem undersøgelser af priser på træplantninger i Indien, Cambodja og Afrika nåede vi frem til, at de 1000 Euro for tilplantning af 1 hektar jord med træer rent faktisk var en mulighed.

Lars Hedemann er en handlingens mand; han kom til og lancerede en simpel tilgang: Det er som at spise en elefant. Den er stor, men den kan klares, hvis man tager en bid af gangen. – Så lad os komme i gang med den bøf! Første skridt kunne være at tilbyde medarbejderne på Siemens Wind Power, hvor vi alle arbejdede, en mulighed for at bidrage til at plante træer i stedet for at modtage de ”normale” julegaver. Muligheden blev godkendt af Siemens Wind Power, og det gav i 2013 og 2014 knap 19.000 træer plantet omkring Århus, Tåstrup og Odense.

Opmuntret af den opbakning holdt vi (Lars, Jens og jeg) et møde i Odense, hvor det grundlæggende udkast til GROW|FOR|IT blev udviklet. (Link til idé oplæg)

Lars introducerede strategien, at en fair fordeling i forhold til betaling for plantning af træer måtte gå ud på, at byrden skulle fordeles på tre parter: 1) store firmaer, 2) rige filantroper og 3) globale borgere. (The 300 BEuro Challenge)

For at undersøge firmaers vilje til at bidrage til træplantning, fik vi i 2015 en donation fra Hedeselskabet til en undersøgelse – ”Firmaskoven”. Det viste sig, at specielt mellemstore firmaer var åbne over for at bruge træplantning som en aktiv del af deres politik for CSR, Corporate Social Responsibility. (Læs mere her)

Mogens Karlsen, som var projektleder for den første firmaskov, donerede sit honorar som en økonomisk håndsrækning til plantning af en skov ved Lysgård Sø ved Vildbjerg i december 2015. Uden donationen var den skov ikke blevet plantet. (Læs mere her)

Dette bringer os frem til sidste år. I foråret blev det klart, at vi skulle have samarbejdet formaliseret, og i maj 2016 blev GROW|FOR|IT stiftet som en egentlig forening. Bestyrelsen, bestående af Lars, Jan, Jens og mig, blev suppleret med Anne Wolsing, som sørger for korrekturlæsning og oversættelse til engelsk, og med Kristian Strøbech, som bidrager med en professionel vinkel på vores mediestrategi.

Vi ønskede i 2016 en stør­re dona­tion til en reel fysisk skov­rejsning og her­u­d­over mid­ler til etab­le­ring af en hjem­mesi­de. Det­ lyk­ke­des gen­nem tre dona­tio­ner. Hede­sel­ska­bet done­re­de mid­ler til træ­er og plant­nings­ar­bej­det. Gartnerifirmaet Måns­son done­re­de 5 hektar jord til for­må­let, og jeg selv havde mulighed for at done­re mid­ler til etab­le­ring af hjem­mesi­den. GROW|FOR|IT-hjemmesiden blev etableret i april. Den blev udfor­met af Mogens med assistance fra Mor­ten Tel­ling fra Moxtell Pro­ductions.

Den 1. juni var Dan­marks første Fir­ma­skov en rea­li­tet: 5 hektar til­plan­tet skov, der årligt vil opsu­ge 50 tons CO2 , hvil­ket balan­ce­rer for­bru­get af 15.000 liter die­sel til Måns­sons trak­to­rer! (Link til Pressemeddelse)

GROW|FOR|IT blev offi­ci­elt stif­tet 3. juni med for­mel­le for­e­nings­vedtæg­ter, besty­rel­se og de andre nød­ven­di­ge juri­di­ske elementer. Som en fejring af begi­ven­he­den plan­te­de besty­rel­sen 175 ege­træ­er og 25 tjør­ne­plan­ter i Fir­ma­sko­ven.

Besty­rel­sen i for­e­nin­gen GROW|FOR|IT består for nuvæ­ren­de af Anne Wols­ing, Lars Hede­mann, Jan Thi­sted, Kri­sti­an Strø­be­ch Jens Thom­sen (næstformand) og Hen­rik Sties­dal (for­mand).

I sep­tem­ber delt­og GROW|FOR|IT sam­men med Hede­sel­ska­bet i Åbent Land­brug hos Måns­sons, hvor vi uddel­te fly­ers og for­tal­te om Hede­sel­ska­bet, GROW|FOR|IT, Fir­ma­sko­ven, og om, hvordan træ­er kan bidrage positivt i for­hold til at modvirke den glo­bale opvarm­ning. (Link til Flyer)

I sep­tem­ber blev vores for­e­ning omtalt i et indslag i TV MidtVest. For­mand og næst­for­mand for­tal­te om GROW|FOR|IT og om Fir­ma­sko­ven. (Hør inslag her)

I novem­ber kom vores sam­ar­bejds­part­ner i for­hold til plant­ning i udlan­det, Tro­Fa­Co, til­ba­ge fra Ugan­da og kun­ne for­tæl­le, at der her fin­des sto­re are­a­ler, der træn­ger til at bli­ve tilplan­tet. (Uganda rapport)

I december og i starten af 2017 modtog vi tilstrækkeligt med 1000 Euro-donationer til, at vi kunne igangsætte en testplantning af vores to plantningsmodeller i Uganda.

I marts 2017 fik vi af SKAT en såkaldt ”Vejledende forhåndstilkendegivelse på godkendelse efter ligningslovens §8a”. Dette giver et håb om, at vi kan tilbyde skattefrihed for donationer op til 15.000 kroner. Dette kræver dog, at vi inden oktober i år kan nå mere end 300 medlemmer og mere end 100 donationer på minimum 200 kroner.

I april havde GROW|FOR|IT’s medlemmer gennem ”mange bække små” indbetalt tilstrækkelig mange mindre donationer til, at vi kunne igangsætte en medlemsplantning også. Det blev således i alt til 9 plantninger, der afsluttes netop disse dage.

GROW|FOR|IT’s kalenderår starter på Skovens Dag d. 7/5 (i 2017). Vi kan således se tilbage på et tilfredsstillende år, hvor vi faktisk fik opfyldt alle de mål, vi havde opstillet.

For øjeblikket er vi 41 medlemmer bestående af 38 dels familiemedlemsskaber og dels personlige medlemsskaber samt 3 firmamedlemsskaber.

Og hvad byder så fremtiden på?

Civil­sam­funds­for­e­nin­gen GROW|FOR|IT drives af frivillige, ulønnede medlemmer efter arbejdstid. Vores mål er derfor kun retningsgivende – der kan altid opstå forhindringer i private forhold, der gør, at vi vil blive udfordret på tid i forhold til at opfylde vores mål.

Hvad angår det næste års arbejde, har vi i bestyrelsen et ønske om at opnå følgende:

  • Færdiggøre de fysiske plantninger i Uganda og Cambodja. De skal fungere som vores referencer og skal demonstrere, at vi kan få fuld transparens i alle forhold omkring de plantninger, som GROW|FOR|IT bidrager til.
  • Få etableret et kort-plugin på vores hjemmeside, så vores medlemmer kan se deres plantninger. Det drejer sig indtil videre om plantninger gennem TroFaCo i Uganda og Cambodja.
  • 300 medlemmer og 100 donationer à minimum 200 kroner inden 1. oktober i år, hvilket vil give håb om en godkendelse efter ligningslovens §8a, det vil sige en godkendelse som en godgørende forening.
  • Udtænke og skrive diverse oplæg til udviklingsfonde og private fonde med henblik på at få plantet store arealer til med træer, som privatpersoner herefter køber.
  • Udtænke en mulighed for at kunne tilbyde plantning af egentlige skovområder på mange hektar.
  • Skaffe flere 1000 Euro-donationer til plantning.
  • Kreere et ”certifikat”, som vi kan udstede til donorerne.
  • Etablere en egentlig mediestrategi for udnyttelse af de sociale medier og hjemmesiden, herunder udvide hjemmesiden med engelsk tekst og fastlægge den interne kommunikationsstrategi.
  • Finde de første ”Wealthy Philanthropist” samt de første ”Global Corporations” til plantninger.

Som I kan forstå, er det ikke ambitionerne, vi mangler! Men vi skal naturligvis sikre os, at der er overensstemmelse mellem ambitioner og evner, så vi tager det i det tempo, det nu er muligt. Skulle der være nogen af jer, som har lyst til at deltage i arbejdet i GROW|FOR|IT, så har vi flere opgaver liggende, som vi ville elske at lade nogen hjælpe med.

Til sidst vil jeg slutte af med en indrømmelse – det er sådan set lidt underligt at så her og på en måde tage æren for et flot første år i GROW|FOR|IT. Vi ved jo alle sammen godt, hvem det i virkeligheden driver det hele. Det er først og fremmest Jens, der skaber resultaterne og laver benarbejdet, og så er det Anne og Lars og Kristian og Jan, der supporter og varetager hver deres del. Det er dem, der har æren for resultaterne!