Tidligere i år opgjorde vi forskellige måder at regne CO2 udledninger fra flytransport (link), og i denne nyhed fortalte vi også om den såkaldte kondensstribe effekt, som er yderligere påvirkninger (radiative forcing) på global opvarmning i højere grad and blot CO2 udledningen fra selve flymotorerne. Klimapåvirkningen forværres nemlig af at udledningen sker højt oppe, af dannelsen og påvirkningen fra kondensstriber, vanddamp, NOx udledninger, sodpartikler og svovldioxid. Alle disse faktorer medvirker (selvom nogle af dem modvirker hinanden) til at CO2 udledningen bør ganges med mindst en faktor to for at fange den fulde effekt… og det virkede som en fornuftig antagelse indtil nu (da det var ca. faktor to de fleste af vores kilder i førnævnte nyhed benyttede). FN’s klimapanel IPCC har hidtil antaget at man bør gange med en faktor to-tre, hvilket også bevidner om usikkerhed omkring emnet.

Men i September 2020 har EU’s luftfartsagentur EASA endelig udgivet en alarmerende opdatering af disse yderligere påvirkninger, og nu viser det sig at vi faktisk bør gange udledningen med tre – og ikke blot to. EASA henviser til at man er blevet klogere på feltet i løbet af de sidste ti år.

Og vi lytter til institutioner der bliver klogere; vi lytter til IPCC og EU, og det gør at vi er nødt til at opjustere vores estimat for flykompensering, fra ca. 300 til 600 g CO2 udledt per fløjet kilometer på economy class(Se evt. udregninger i oprindelig nyhed om emnet (link).

På den positive side medfører denne rapport at EU-kommissionen nu anbefaler at indføre strammere afgifter på udledning af ikke blot CO2 i ETS men også andre udledning, eksempelvis af NOx. Men da handling på dette område tager tid bliver vi ved med at plante træer i dag!

Læs yderligere i Ingeniørens artikel om emnet: https://ing.dk/artikel/eu-rapport-flystriber-co2-udgoer-kun-tredjedel-flys-klimabelastning-241137 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7bc666c9-2d9c-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF