GROW|FOR|ITs årlige generalforsamling blev for andet år i træk afholdt i hyggelige rammer i Brande, nemlig i Pakhuset som vi fik lov til at låne til mødet. Generalforsamlingen fandt sted den 23. maj, og herunder kan man læse formandens beretning.

Kære Generalforsamling

Dette er den anden formandsberetning for GROW|FOR|IT, efter at vi juridisk blev etableret med Generalforsamling, vedtægter og alt, hvad der hører til, den 3. juni 2016.

Året maj 2017 til maj 2018 var året, hvor GROW|FOR|IT skulle afprøve og teste de aftalte plantningsmodeller. Plantningsmodellerne skulle vise, om det reelt er muligt at finde områder og samarbejdspartnere, der kan plante et tilstrækkelig stort antal træer for 7500 kroner (1000Euro), således at én person (fra Danmark) ved én plantning kan balancere sin årlige CO2-udledning på 7-8 tons CO2 over en periode, der nogenlunde svarer til en menneskealder.

I GROW|FOR|IT havde vi på forhånd bestemt, at modellen skulle sikre tilstrækkelig tilplantning af træer til at opsuge mindst 10 tons CO2 per år. Dette gælder for en samlet plantning for 7500 kroner i et år med normal vækst, således at der er en reserve til år med dårlig tilvækst. Jeg vender tilbage til resultatet af testplantningerne senere i beretningen.

Først skal vi gennemgå de vigtigste retningsgivende ønsker, vi havde opstillet for vores arbejde i 2017-18 på sidste generalforsamling.

  1. Vi skulle opnå godkendelse fra SKAT som godgørende forening. Det lykkedes takket være en fælles indsats med mange deltagere fra GROW|FOR|IT og TroFaCo. Vi er nu flere end 300 medlemmer. Vi havde modtaget flere end 100 donationer á minimum 200 kroner inden 1. oktober 2017. For 2018 har 103 medarbejdere hos Siemens Gamesa donerede deres julegaver til GROW|FOR|IT, og yderligere 5 ”GO-FOR-IT”-medlemskaber er kommet til, så allerede nu kan vi konkludere, at vi også er godkendt for 2018.
  2. Vi skulle skaffe flere 1000 Euro-donationer til plantning. Det lykkedes til fulde. Vi har brugt en del af disse donationer til plantninger ved skoler i Uganda i samarbejde med TroFaCo. Vi har stadig midler, som vi har allokeret til en Agroforestryplantning i Nepal – forhåbentlig i samarbejde med Danish Forestry Extension (den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne) Link her
  3. Vi skulle skaffe os et attraktivt certifikat, som vi kan udstede til donorerne. Den lokale kunstner Rita Gram har foræret os en akvarel. Anne Wolsing har udarbejdet teksten til certifikatet, så certifikatet er egentlig færdigt og skal blot trykkes. Resultatet bliver vist her på Generalforsamlingen.
  4. Vi skulle etablere en mediestrategi for udnyttelse af de sociale medier og hjemmesiden, herunder udvide hjemmesiden med engelsk tekst. Dette lykkedes også. Anne Wolsing og Kristian Strøbech har færdiggjort den engelske version. En strategi for de sociale medier blev etableret gennem et samarbejde med fem studerende fra Ingolstadt School Of Management, Social Entrepreneurship. Lars Hedemann, assisteret af Kristian Strøbech, forestod samarbejdet med de studerende. Resultatet er en stort set fix og færdig mediekampagne, #TreeMission, der kun kræver et par friske folk med adgang til de sociale medier for at kunne gå i luften…..
  5. Vi skulle udtænke og skrive diverse oplæg til udviklingsfonde og private fonde med henblik på at få plantet store arealer til med træer, som privatpersoner herefter køber. Finde de første ”Wealthy Philanthropists” samt de første ”Global Corporations” til plantninger. Arbejdet er i gang. Anne Wolsing, Lars Hedemann og Jens Thomsen har skrevet oplæg og skabt kontakter til en kunstner, en politiker og forskellige firmaer. Vi håber, at indsatsen vil blive kronet med et synligt resultat af bestræbelserne. Det skal bemærkes, at vi stadig har 12.000 kroner fra Hedeselskabet til etablering af en workshop, som skal afholdes inden udgangen af 2018.
  6. Vi skulle udtænke en mulighed for at kunne tilbyde plantning af egentlige skovområder på mange hektar. Jan Thisted og Jens Thomsen arbejder med at frembringe disse muligheder. Vi har fundet en mulighed, der fuldstændigt matcher vores strategi med minimum 10 tons CO2-optag per batch plantning á 7500 kroner, nemlig plantning af mangroveskov i Madagaskar. Her er der enorme arealer at tilplante. Vi har netop lavet en aftale med en amerikansk baseret NGO, Eden Reforestry Projects, om en testplantning af 18 hektar mangroveskov betalt af GO-FOR-IT-medlemskaberne og af Siemens Gamesa-firmajulegaver. Mangroveskove gror i saltvand, og det kan give nogle praktiske problemer med at komme ud og ”klappe træer”. Vi arbejder derfor stadig på at finde en god mulighed med skov etableret på landjorden.

Nu følger en redegørelse for resultatet af vores første 2017-testplantninger i Uganda, som havde dette formål: At færdiggøre de fysiske plantninger i Uganda. De skal fungere som vores referencer og skal demonstrere, at vi kan få fuld transparens i alle forhold omkring de plantninger, som GROW|FOR|IT bidrager til.

Vi havde igangsat 9 batchplantninger á 7500 kroner. En enkelt plantning fordelt på 3 skoler (700 træer i klynge) og 8 plantninger af træer langs landevejen (8 x 500 træer langs offentlige veje).

TroFaCo, som er vores samarbejdspartner for Uganda, havde sonderet mulighederne og valgt CIDI som den lokale samarbejdspartner i Uganda. TroFaCo og vi blev enige om dette kriterium for den transparens, vi skulle opnå for testplantningerne: ”At en revisor for et schweizisk foretagende fra sin stol i Zürich eller Basel skal kunne vurdere, om træerne er der, og hvordan de gror”.

Baggrunden er, at vi i GROW|FOR|IT ønsker, at vores donorer kan ”klappe deres træer”, virtuelt via en webside og fysisk ved at kunne rejse til den lokalitet, hvor træerne er plantet. Dette kræver, at plantningerne er defineret med koordinater, antal af plantede træer, plantede arter og plantningstidspunkt. Ydermere skal der være før- og efterbilleder af plantningerne inklusiv en stedidentifikation.

Alt dette blev etableret på TroFaCo’s hjemmeside, og via et kort-plugin på vores hjemmeside kunne donorerne se deres plantninger. Vi var desværre endnu ikke på det transparensniveau, en schweizisk revisor ville kræve, men al begyndelse er, som vi ved, svær.

Desværre skete der det, som ikke må ske, men som kun bekræfter, at Afrika stadig kan rumme udfordringer: Den ene plantning ved de 3 skoler gik fint, og dokumentationen var også acceptabel, men bystyrets plantning langs vejene i Soroti gik helt galt. 80% af træerne gik tabt, idet de blev spist af geder. En klassisk historie om, at flere var ansvarlig for træerne og derfor reelt ingen. Træerne var ellers beskyttet af træbure, men burene var udført af godt kvalitetstræ, og derfor blev de solgt videre….

TroFaCo´s lokale partner CIDI erkendte situationen og besluttede at genplante de 4200 døde træer i samarbejde med en lokal gruppe, der havde arealer og ville udvise ejerskab. Dette arbejde blev foretaget i foråret 2018. Bystyret i Soroti er nu i gang med at genplante de træer, som gederne spiste, så enden på historien bliver, at vi har fået flere træer end først planlagt. Men det har ikke været noget kønt forløb.

Historien bekræfter, at det er afgørende vigtigt at definere, hvem vi samarbejder med, og hvordan ansvaret er omkring træplantningerne. Læs hele historien hos TroFaCo, https://trofaco.com/news/this-is-africa-uk/ og https://trofaco.com/news/cidi-delivers/

Konklusionen på 2017-testplantningerne er:

  • Det er muligt at plante tilstrækkeligt mange træer for 7500 kroner til at balancere 10 tons CO2.
  • Det er muligt at opnå den transparens, vi har sat os som mål, det kræver blot den fornødne erfaring og oplæring.
  • Det er muligt at plante i Afrika, når de rette samarbejdspartnere udvælges.
  • Vi fik desværre ikke opfyldt vores mål for og dokumentations krav til 2017-testplantningerne. Vi er nødt til at vente på den endelige dokumentation for de 4 plantninger ved skoler i 2018, samt den nye dokumentation for genplantning af de 4200 træer fra 2017-plantningerne. Først da kan vi som forening sige, at vores minimumskrav til dokumentationen er opfyldt.

Det lidt blandede forløb på testplantningen for 2017 skal dog ikke overskygge, at det samlede resultat for hele året 2017-18 overordnet er meget tilfredsstillende: Takket være vores 361 medlemmer og 127 donorer i 2017 er GROW|FOR|IT godkendt efter ligningslovens §8A. Det gælder også for 2018, idet vi allerede har modtaget 108 donationer á minimum 200 kroner.

Donationer på minimum 200 kroner kan fradrages som velgørenhed hos SKAT. Og vi har nu fået etableret en løsning med MobilePay, der gør, at man automatisk kan opnå skattefradrag. Se nyheden og en vejledning på hjemmesiden, og benyt vores MobilePay donations telefonnummer 93883530.

Testplanting er i gang i Uganda og i Madagaskar med det formål at bestemme egnede partnere og modeller, som vores donorer herefter kan vælge imellem.

Tesen om, at det er muligt at plante træer, der opsuger mindst 10 tons CO2 per år for 7500 kroner (1000€), er blevet bekræftet gennem samarbejdspartnerne TroFaCo og Eden Reforestation Projects.

Vi er i gang med at afsøge udvalgte firmaers vilje til opnå CO2-balance for deres aktiviteter gennem deres CSR-forpligtigelser. CSR = Cooperate Social Responsibility.

Vi har et oplæg til en mediekampange på de sociale medier – #TreeMission – skabt af fem studerende på Ingolstadt School Of Management, Social Entrepreneurship.

Vi har et fået et visuelt flot certifikat til vores life-time CO2 balance-donorer. Vi skal have uddelt 15 styks af disse certifikater.

Og endelig har vi fået genbekræftet, at kun en tåbe frygter ikke geden J

Jeg vil slutteligt takke alle vores medlemmer, vores donorer, Siemens Gamesa Renewable Energy, vores samarbejdspartnere TroFaCo og Eden Reforestry Projects, venner af foreningen og ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen i GROW|FOR|IT for det forløbne års arbejde. Alle gør en stor indsats – dog ingen på niveau med Jens, som fortjener en særlig tak!

For året 2018-19 har vi i bestyrelsen endnu ikke fastlagt målene, men som formand kan jeg sige, at vi egentlig blot ønsker mere af det, vi allerede har nået og sat i værk.

Henrik Stiesdal